18:13:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-04-16 13:52:10

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som genom poströstning önskar delta på årsstämman ska:
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021, samt
  • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Ombud m.m.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.axkid.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst ska sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 7 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.axkid.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till admin@axkid.com.Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b)    om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

(c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Beslut om fastställande av arvoden till

(a)    styrelseledamöterna, och

(b)    revisorerna

10. Val av

(a)    styrelseledamöter,

(b)    styrelsens ordförande, och

(c)     revisor

11. Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Magnus Ramström, representerande Caution Ax BidCo AB, Christian Asplund, representerande familjen Asplund och Thomas Bräutigam, styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att advokat Anders Moberg (Cirio Advokatbyrå AB), eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Magnus Ramström, ombud för Caution Ax Bidco AB, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7 (b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 9 (a)-(b) - Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor till envar övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen eller i den koncern som kontrolleras av Skandinaviska Enskilda Banken AB. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för arbete i dessa utskott utgår ej.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 (a)-(c) - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön och Erik Emanuelsson samt nyval av Maria Bilkenroth och Magnus Ramström. Vidare föreslås omval av Thomas Bräutigam som styrelsens ordförande.

Maria Bilkenroth har en magisterexamen i ekonomi och har tidigare arbetat på Gerling och HQ Bank. 2007 började Maria på SEB och arbetade åtta år på SEBs Corporate Finance-avdelning innan hon anslöt till SEB Private Equity under 2015. Maria fokuserar på SEB Private Equitys nordiska investeringar och sitter i styrelsen för Accedo, Norcospectra och Matsmart.

Magnus Ramström har en magisterexamen i ekonomi och har, efter cirka fem år inom Corporate Finance, mer än 20 års erfarenhet av investeringar i Norden för Atle och 3i, och arbetar sedan 2010 på SEB Private Equity. Han har erfarenhet av investeringar, bolagsutveckling och styrelsearbete inom ett flertal olika sektorer och bolag. Magnus sitter idag bl.a. i styrelsen för Accedo, Uniwater och 7A. Tidigare styrelseerfarenhet inkluderar även bl.a. TAWI, SeaSea, Teknikmagasinet och Q-Matic.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 inte hunnit arbeta fram förslag till en ny oberoende styrelseledamot. Valberedningen har dock för avsikt att fortsätta sitt arbete efter årsstämman 2021 för att hitta en lämplig kandidat och kommer, så snart så har skett, att kalla till en extra bolagsstämma.

Det föreslås vidare att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. Det noteras att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik vid sådant omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedning ska upprättas och ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska före det tredje kvartalets utgång kontakta de två största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2022. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2022 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och VD, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg eller via e-post till admin@axkid.comsenast lördagen den 8 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.axkid.com, senast torsdagen den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com, senast den 27 april 2021. Samtliga ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.   

Göteborg i april 2021

Axkid AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com,tel. 0704-566733

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021.

Kort om Axkid AB
 

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.