17:16:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-12-14 08:22:45

SEB Private Equity[1] (http://#_ftn1), Tony Qvist[2] (http://#_ftn2), Thomas Bräutigam[3] (http://#_ftn3), Daniel Johansson[4] (http://#_ftn4), Erik Emanuelsson[5] (http://#_ftn5), Peter Schön[6] (http://#_ftn6) och Daniel Lundgren[7] (http://#_ftn7), har den 14 december 2020 genom Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB), ("Budgivaren"), lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB ("Axkid" eller "Bolaget"), att överlåta samtliga utestående aktier i Axkid till Budgivaren för 14,50 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). För bakgrund och motiv till Erbjudandet hänvisas till Budgivarens budpressmeddelande.

Budgivaren erbjuder 14,50 kronor kontant för varje aktie i Axkid. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Axkid till cirka 141 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar en premie om:
  • 30 procent jämfört med sista betalkurs för Axkids aktie på Spotlight Stock Market om 11,15 kronor den 11 december 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  • 38,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 10,46 kronor, under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
  • 27,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 11,37 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Budgivaren äger idag inga aktier i Axkid. Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid, efter full utspädning, att ingen tredje part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Axkid på villkor som är mer fördelaktiga för Axkids aktieägare än Erbjudandet och att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Axkid erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Budgivaren acceptabla villkor. Budgivaren har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla det förstnämnda fullföljandevillkoret och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren, som alla är verksamma som styrelseledamöter och/eller befattningshavare i Axkid och sammanlagt (tillsammans med närstående) innehar cirka 25,4 procent i Axkid, kommer, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina aktier i Axkid till Budgivaren i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 15 december 2020. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 16 december 2020 till och med den 15 januari 2021. Beräknad likviddag är den 22 januari 2021.

För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till [https://news.cision.com/se/goldcup-26807-ab/r/goldcup-26807-ab--under-namnandring-till-caution-ax-bidco-ab--lamnar-ett-kontanterbjudande-till-akti,c3253949

Inga oberoende styrelseledamöter

Axkids styrelseledamöter Thomas Bräutigam, Erik Emanuelsson och Peter Schön deltar som anges ovan i Erbjudandet på budgivarsidan och har även styrelsepositioner i Budgivaren. Daniel Johanson är styrelseledamot och verkställande direktör i Axkid och deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Det finns således ingen ledamot i Bolagets styrelse som är oberoende i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande avseende Erbjudandet enligt punkten II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (''Takeover-reglerna'').

Värderingsutlåtande

Erbjudandet omfattas av bestämmelserna om management buy-out i avsnitt IV i Takeover-reglerna. Det åligger Bolaget, i enlighet med punkterna i II.19 och IV.3 Takeover-reglerna, att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis avseende Erbjudandet, en så kallad fairness opinion. Bolaget har anlitat Grant Thornton för att avge ett sådant värderingsutlånade. Värderingsutlåtandet ska enligt Takeover-reglerna offentliggöras senast två veckor före acceptfristens utgång.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bräutigam, styrelseordförande

Tel: +46 73 377 7979

Mail: thomas.brautigam@telia.com

Daniel Johansson, VD och koncernchef 

Tel: +46 70 456 67 33

Mail: daniel.johansson@axkid.com

Göteborg den 14 december 2020

Axkid AB

Denna information är sådan som Axkid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08.30 CET.

Om Axkid AB

Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, skapades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Idag finns Axkid på över 15 marknader i främst Europa och omsatte ca: 100 miljoner kronor 2019. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar eller höjd komfort för både barn och vuxna. Axkids aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan den 1 juli 2014.

 

[1] (http://#_ftnref1)

Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2] (http://#_ftnref2) Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3] (http://#_ftnref3) Styrelseordförande i Axkid.

[4] (http://#_ftnref4) Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5] (http://#_ftnref5) Styrelseledamot i Axkid.

[6] (http://#_ftnref6) Styrelseledamot i Axkid.

[7] (http://#_ftnref7) Ledande befattningshavare i Axkid.