18:46:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-05-19 13:59:31

Pressmeddelande 2020-05-12

Årsstämmans öppnande

            Årsstämman öppnades av Thomas Bräutigam                                         

§2       Val av ordförande vid stämman                         

            Till ordförande på stämman valdes sittande, Thomas Bräutigam.

§3                 Upprättande och godkännande av röstlängd                

Det antecknades i bilagd förteckning över vilka upptagna aktieägare som var närvarande på årsstämman.

Av bolagets 9 700 000 aktier och röster var 1 564 810 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 16,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman beslutade att godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

§4                 Framläggande och godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen

§5                 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet  Till justeringsmän valdes Oscar Ivarson och Mats Ekberg av stämman.

§6                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

                      Det antecknades att kallelsen blivit offentliggjord genom pressmeddelande och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med 14 april 2020. Kallelsen har även blivit annonserad i Post- och inrikes tidningar.

Det konstaterade att årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

                                                                       

§7                 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

                      Det antecknades att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 funnits tillgänglig på Spotlights webbplats från och med den 14 april 2020, samt för de närvarande vid årsstämman.

                      Verkställande direktören Daniel Johansson redogjorde för bolagets verksamhet under 2019.

                      Frågor från aktieägarna besvarades.

§8       Beslut

a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att överföra bolagets vinst tillsammans med den balanserade vinsten i ny räkning.

Årsstämman beslutade fastställa bolagets resultat och att det disponibla beloppet balanseras i ny räkning.

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD för räkenskapsåret 2019.

§9                 Beslut om fastställande av

a. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
b. Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman fastslår valberedningens nya förslag till fyra ordinarie ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2020 med inga suppleanter och till att bolaget ska ha en revisor och ingen revisorssuppleant.

§10               Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

a. Årsstämman beslutade i enlighet med utskickat beslutsförslag att oförändrat arvode till styrelse ska utgå med 120 000 kr till styrelseordförande och 60 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd av bolaget. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till anställda utgår inget arvode.
b. Arvode till revisorn fastställs till att utgå enligt godkänd räkning.

§11               Val av styrelse och revisor

                      Årsstämman beslutade i enlighet med utskickat beslutsförslag från valberedningen om omval av Thomas Bräutigam såsom styrelseordförande och Peter Schön, Erik Emanuelsson och Daniel Johanson som styrelseledamöter. Tony Qvist utträder ur styrelsen.

                      Årsstämman beslutade enligt förslag att revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Lars-Ola Jäxvik kvarstår som revisor i bolaget.

§12               Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

                      Årsstämman beslutar i enlighet med utskickat beslutsunderlag att inrätta en valberedning.

§13               Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare

                      Årsstämman beslutade med särskild majoritet att styrelsens förslag om att överlåta högst 20 000 teckningsoptioner 2018/2022 II till den globala sälj- och affärsutvecklingschefen från ekonomichefen godkänns.

§14               Årsstämman avslutas

                      Ordförande tackade dem närvarande stämmodeltagarna. Ordförande förklarade årsstämman för 2019 avslutad.

                                                           

Ordförande
Thomas Bräutigam
Namnteckning

Vid protokollet Justeras Justeras
Erik Emanuelsson Oscar Ivarsson Mats Ekberg
Namnteckning Namnteckning Namnteckning