17:52:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-04-25 08:30:00

Aktieägarna i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl 10.00, på Axkids kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 09.30.

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:
  • Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022, samt
  • Senast onsdagen den 18 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adressen: Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller via e-post till admin@axkid.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till stämman ska sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 16 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.axkid.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b)    om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

(c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Beslut om fastställande av arvoden till

(a)    styrelseledamöterna, och

(b)    revisorerna

10. Val av

(a)    styrelseledamöter,

(b)    styrelsens ordförande, och

(c)     revisor

11. Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av Magnus Ramström, representerande Caution Ax BidCo AB, Christian Asplund, representerande familjen Asplund och Thomas Bräutigam, styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Thomas Bräutigam väljs till ordförande på stämman.

Punkt 7 (b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 9 (a)-(b) - Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till oberoende (i förhållande till majoritetsägare) ledamot samt 70 000 kronor till envar övriga ledamöter (inte oberoende i förhållande till majoritetsägare) som inte är anställda av SEB Investment Management AB. Inget arvode utgår till ledamöter anställda av SEB Investment Management AB. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för arbete i dessa utskott utgår ej.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 (a)-(c) - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Maria Bilkenroth, Magnus Ramström och Caroline Hjelte. Vidare föreslås omval av Thomas Bräutigam som styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. Det noteras att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik vid sådant omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedning ska upprättas och ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska före det tredje kvartalets utgång kontakta de två största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2023. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2023 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och VD, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com. Samtliga ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.   

Göteborg i april 2022

Axkid AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com,tel. 0704-566733

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022.

Kort om Axkid AB
 

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.