04:19:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Akelius Residential är en fastighetskoncern. Visionen är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Idag innehas huvudfokus på bostäder i attraktiva och eftertraktade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter främst inom Sverige men återfinns även inom Europa och Nordamerika. Inom koncernen bedrivs även annan verksamhet inom exempelvis finansiella tjänster och interna utbildningar via dotterbolaget Akelius University. Huvudkontoret är beläget i Danderyd.

Kalender

2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-11-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-10-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-04-03 Årsstämma 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2020-02-03 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-05 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-10-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Årsstämma 2017
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-08-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-11 Årsstämma 2016
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-11-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Årsstämma 2015
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-03-01 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-01 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2019-09-25 09:00:00

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i annat land där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Totala order för Akelius stamaktie av serie D överstiger grunderbjudandet om 110 miljoner aktier.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige går ut 2019-10-02,
för institutionella investerare 2019-10-03.

Stockholm, 2019-09-25

Pål Ahlsén
VD
+46 768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se

Akelius Residential Property AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409421 20.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får ej distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA (inklusive dettas territorier och innehav, stater inom USA eller District of Columbia). Detta pressmeddelande är ej del av och utgör inte något erbjudande eller uppmanande att köpa eller teckna värdepapper i USA. De D-aktier som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933.

D-aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA och det kommer inte heller att erbjudas värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan registrering skulle vara otillåten, och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns häri, är riktat endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av frågor rörande investeringen som faller under Artikel 19(2) i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrat från tid till annan, ("Order") eller (iii) så kallade high net worth-entiteter som faller under Artikel 49(2) i Order eller (iv) certifierade så kallade high net worth-individer och certifierade och själv-certifierade kvalificerade investerare såsom beskrivet i Artiklarna 48, 50, och 50A i Order eller (v) till dem till vilka det annars lagligen får kommuniceras (samtliga sådana personer benämns "Relevanta Personer"). Investeringar som har anknytning till denna kommunikation kommer endast att vara tillgänglig för, och involvera, Relevanta Personer. Annan person som inte är en Relevant Person får inte agera på basis av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande är distribuerat i länder som är medlemmar av det europeiska ekonomiska samarbetet där Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande Delegerade Förordningar ("Prospektreglerna") är tillämpliga, endast till sådana personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i Prospektreglerna i sådana medlemsländer och till sådana personer till vilka detta dokument på lagliga grunder kan vara riktad och inga sådana övriga personer som inte är Relevanta Personer eller inte är kvalificerade investerare får agera på basis av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll. 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft och Swedbank AB (publ) ("Global Coordinators") agerar exklusivt för Akelius Residential Property AB (publ) och ingen annan i samband med erbjudandet och upptagandet av handel av D-aktien, och kommer varken att betrakta någon annan person som sin kund i förhållande till erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Akelius Residential Property AB (publ) för tillhandahållande av det skydd som deras respektive kunder erhåller, eller för att ge rådgivning i relation till erbjudandet eller innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, åtgärd eller annan fråga omnämnd häri.

Ingen av Global Coordinators, inte heller något av deras respektive dotterföretag, närstående eller någon av deras respektive partners, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare, agenter eller någon annan person accepterar något ansvar eller skyldighet av något slag för, eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, avseende sanningen, korrektheten, fullständigheten eller rättvisan av informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon annan information som relaterar till Akelius Residential Property AB (publ), eller något av dess dotter- eller närståendeföretag, varken skriftlig, muntlig eller i en visuell eller elektronisk form och oavsett hur den har tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer från något användande av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i samband med detta.