05:12:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Akelius Residential är en fastighetskoncern. Visionen är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Idag innehas huvudfokus på bostäder i attraktiva och eftertraktade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter främst inom Sverige men återfinns även inom Europa och Nordamerika. Inom koncernen bedrivs även annan verksamhet inom exempelvis finansiella tjänster och interna utbildningar via dotterbolaget Akelius University. Huvudkontoret är beläget i Danderyd.

Kalender

2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-11-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-10-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-04-03 Årsstämma 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2020-02-03 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-05 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-10-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Årsstämma 2017
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-08-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-11 Årsstämma 2016
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-11-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Årsstämma 2015
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-03-01 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-01 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2019-08-01 09:26:19

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), 556156-0383, kallas till extra bolagsstämma 2019-09-02 klockan 10.00,
Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2019-08-27,
dels anmäla sitt deltagande vid bolagsstämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast 2019-08-27.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se.
Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer,
adress,
telefonnummer,
aktieinnehav samt
eventuella biträden vid anmälan.

ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt.
Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten.
Fullmakt, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting.

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskydds­förordningen (GDPR).

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter och dina rättigheter,
se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting.

förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att ha rätt att delta vid bolagsstämman,
genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära det hos sin förvaltare i god tid före 2019-08-27.

förslag till dagordning

1. bolagsstämmans öppnande
2. val av ordförande vid bolagsstämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justeringspersoner
5. prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. beslut om ändring av bolagsordningen
8. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D
9. bolagsstämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 - val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser advokat Anders Janson till ordförande vid bolagsstämman.

punkt 7 - beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av stamaktier av serie D,
och för att möjliggöra det emissionsbemyndigande för styrelsen avseende stamaktier av serie D som föreslås under punkt 8 nedan.

Styrelsen föreslår, bland annat, följande ändringar i bolagsordningens § 5:

justerade bestämmelser
nuvarande lydelse
2. Aktieslag
Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier och
preferensaktier. Stamaktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta
antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Preferensaktier får
ges ut till ett antal om högst 30 000 000.
föreslagen lydelse
2. Aktieslag
Aktier skall kunna ges ut i tre slag:Stamaktier av serie A;Stamaktier av
serie D; ochPreferensaktier.Stamaktier av serie A får ges ut till ett antal
motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt bolagsordningen.
Stamaktier av serie D får ges ut till ett antal motsvarande högst 30 procent
av det vid var tid utgivna antalet stamaktier i bolaget. Preferensaktier får
ges ut till ett antal om högst 30 000 000.
nuvarande lydelse
3. Röstetal
Varje stamaktie berättigar till en (1) röst. Varje preferensaktie berättigar
till en tiondels (1/10) röst.
föreslagen lydelse 
3. Röstetal
Varje stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst. Varje stamaktie av
serie D och varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.
nuvarande lydelse 
7. Bolagets upplösning
Vid bolagets upplösning skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför
stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie,
motsvarande 125 procent av Initial Teckningskurs jämte (i) eventuellt
Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 5 ovan jämte
(ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt punkten 6 ovan,
innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier skall i
övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

föreslagen lydelse 
9. Bolagets upplösning
Vid bolagets upplösning skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför
stamaktier av serie A och stamaktier av serie D att ur bolagets tillgångar
erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande 125 procent av Initial
Teckningskurs jämte (i) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig
ränta enligt punkten 5 ovan jämte (ii) eventuell upplupen del av
Preferensutdelning enligt punkten 7 ovan, innan utskiftning sker till ägare
av stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Preferensaktier skall i
övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Utskiftning av återstående
tillgångar skall göras pro rata mellan stamaktier av serie A och stamaktier
av serie D, dock att den rätt stamaktie av serie D har till sådan
utskiftning skall vara begränsad till det volymvägda genomsnittliga belopp
som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan
aktie. Stamaktier av serie D skall i övrigt inte medföra någon rätt till
skiftesandel.
nya bestämmelser som införs
föreslagen lydelse
6. Stamakties rätt till vinstutdelning
Bolagsstämman får, efter att Preferensutdelning (samt, i förekommande fall,
utdelning av Innestående Belopp) lämnats i sin helhet på utestående
preferensaktier, besluta om vinstutdelning på stamaktierna. Alla stamaktier
skall, med beaktande av vad som framgår av nästa stycke, ha samma rätt till
utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.Om utdelning beslutas på
stamaktierna, har stamaktierna av serie D rätt till fem (5) gånger den
sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A, dock högst 0,10 euro per
stamaktie av serie D och år ("Utdelningsbegränsningen"). Stamaktie av serie
D som emitteras i den första emissionen av stamaktier av serie D ska äga
rätt till utdelning från den första årsstämma som hålls efter att sådana
aktier registrerats hos Bolagsverket.Förutsatt beslut av bolagsstämma, skall
utbetalning av vinstutdelning på stamaktier av serie A ske årligen eller
kvartalsvis samt vinstutdelning på stamaktier av serie D ske kvartalsvis.
Avstämningsdag för vinstutdelning vid årlig utbetalning skall vara den 5
maj. Avstämningsdagar vid kvartalsvis utbetalning skall vara den 5 februari,
den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november. För det fall sådan dag inte är
bankdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning
av vinstutdelning på stamaktier av serie A och av serie D skall ske tredje
bankdagen efter avstämningsdagen.Om för visst år ingen vinstutdelning
lämnats på stamaktier av serie D, eller om endast vinstutdelning
understigande Utdelningsbegränsningen lämnats, skall Utdelningsbegränsningen
för kommande år höjas med ett belopp motsvarande skillnaden mellan
Utdelningsbegränsningen och utbetalt belopp ("Bristbeloppet") till dess att
Bristbeloppet har erlagts.
föreslagen lydelse
8. Omvandlingsförbehåll
Stamaktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas
till stamaktier av serie D. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig
och ange det antal stamaktier av serie A som skall omvandlas till stamaktier
av serie D samt om begäran inte omfattar hela aktieinnehavet, vilka
stamaktier av serie A omvandlingen avser, skall göras hos styrelsen. Bolaget
skall genast anmäla omvandlingen hos Bolagsverket för registrering.
Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.Ovanstående gäller endast upp till det högsta antal
stamaktier av serie D som får ges ut enligt bolagsordningen.Ryms inte
begäran om omvandling inom bolagsordningens gränser och finns flera
samtidiga begäranden skall omvandling ske pro rata i förhållande till det
begärda antalet omvandlade stamaktier av serie A.

Utöver de ovan föreslagna ändringarna av bolags­ordningens § 5 föreslås också vissa följdändringar i anledning av ovan,
så som ny punktnumrering i § 5 givet de nya bestämmelserna 6 och 8 samt att när hänvisningar görs till "stamaktier" i bolagsordningen så specificeras det genomgående huruvida det rör sig om stamaktier av serie A eller D.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att aktieägare till minst hälften av samtliga stamaktier av serie A samt nio tiondelar (9/10) av de vid bolagsstämman företrädda stamaktierna av serie A, samtycker till ändringen.
Därutöver fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

punkt 8 - beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av totalt inte mer än 330 000 000 stamaktier av serie D mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med en accelererad tidplan, anskaffa kapital som ett led i bolagets arbete med att höja bolagets kreditbetyg.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

övrigt

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,
Svärdvägen 3 A, Danderyd och
på bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting.
Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i augusti 2019

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,+46-8-409 421 20.