05:48:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Akelius Residential är en fastighetskoncern. Visionen är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Idag innehas huvudfokus på bostäder i attraktiva och eftertraktade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter främst inom Sverige men återfinns även inom Europa och Nordamerika. Inom koncernen bedrivs även annan verksamhet inom exempelvis finansiella tjänster och interna utbildningar via dotterbolaget Akelius University. Huvudkontoret är beläget i Danderyd.

Kalender

2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-11-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-10-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-04-03 Årsstämma 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2020-02-03 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-05 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-10-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Årsstämma 2017
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-08-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-11 Årsstämma 2016
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-11-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Årsstämma 2015
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-03-01 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-01 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2019-03-13 07:30:00

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma 2019-04-11 klockan 10:00,
Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2019-04-05,
dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast 2019-04-08.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se.
Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer,
adress,
telefonnummer,
aktieinnehav samt
eventuella biträden vid anmälan.

ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt.
Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten.

Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma).

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskydds­förordningen, GDPR.

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter och dina rättigheter,
se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma).

förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att ha rätt att delta i stämman,
genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före 2019-04-05 begära det hos sin förvaltare.

förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justeringsmän
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018
8. beslut:
ads. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adt. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
adu. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag
11. beslut om änding av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet
12. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
13. stämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 - val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman utser advokat Anders Janson till ordförande vid årsstämman.

punkt 8 b - vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie.
Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås 2019-05-03,
2019-08-05,
2019-11-05 respektive
2020-02-05.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2019-05-08,
2019-08-08,
2019-11-08 respektive
2020-02-10.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

punkt 9 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor, år 2018: 500 000 kronor, och
till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera, år 2018: 300 000 kronor.
Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

punkt 10 - fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter
samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman, till styrelseledamöter.
Det föreslås att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget.
För det fall EY AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses till huvudansvarig revisor.

punkt 11 - beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av valutan och gränserna för bolagets aktiekapital samt
att beslutet ska omfatta ändring av bolagsordningen med innebörd att ordalydelsen av § 4 ändras enligt följande:
"Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 euro och högst 400 000 000 euro."

punkt 12 - beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000 stamaktier.

övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkterna 11 och 12 är giltiga endast om beslut biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,
Svärdvägen 3 A, Danderyd och
på bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma). Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i mars 2019

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, corp@avanza.se,+46-8-409 421 20.