11:51:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-04 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-21 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prolight Diagnostics utvecklar testsystem inom POCT (Point of care testning). Testerna används utanför sjukhuslaboratorium för att möjliggöra snabba bedömningar av patienters hälsa. Bolagets POCT-Plattform är i utveckling med avsikt att mäta flera biomarkörer samtidigt. En viktig del i arbetet är således att korta ner tiden för provresultaten, särskilt viktigt för patienter med hjärtbesvär. Bolaget grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Lund.
2020-08-20 08:15:10

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prolight AB (publ) ("Prolight" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 19 augusti kl 17:40, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier till en teckningskurs om 2,65 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 55 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat "bookbuilding"-förfarande som genomförts av G&W Fondkommission som Finansiell rådgivare.

Den Riktade Nyemissionen om 20 900 000 stamaktier genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att förbereda för och påbörja den tredje och sista fasen i POCT (Point Of Care Testing) systemets utveckling som inkluderar validering av systemet med kliniska prover i en klinisk miljö vid ett eller flera sjukhus/kliniker i Sverige och/eller internationellt. Styrelsens bedömning är att likviden från den Riktade Nyemissionen kommer att finansiera Bolaget åtminstone 14 månader framåt.

"Prolight Diagnostics har återigen erhållit ett stort intresse från investerare av hög kvalitet. Denna finansiering är viktig för den fortsatta utvecklingen när vi nu planerar för och sedermera påbörjar den tredje och avslutande kliniska fasen av systemets utveckling. Teknologin som utvecklats med biomarkören högkänsligt troponin vid hjärtinfarkt möjliggör även för tillämpningar inom flera andra kliniska områden, exempelvis cancer, stroke och inflammation. Detta gör det möjligt att fortsätta arbetet enligt vår fastställda plan för att kunna uppnå ytterligare värdeskapande milstolpar.", säger Ulf Bladin, VD Prolight.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat "bookbuilding"-förfarande lett av Finansiella rådgivaren. Kursen motsvarar en rabatt om cirka 4 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Prolights stamaktie på NGM Nordic SME under de senaste 30 handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 55 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen tecknades huvudsakligen av svenska institutionella och privata investerare, inklusive bland annat Pegroco Invest, Gryningskust Förvaltning och Invus Investment.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade "bookbuilding"-förfarandet som genomfördes av Finansiella rådgivaren, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 20 900 000 st till 148 862 134 och aktiekapitalet med 2 090 000 kronor till 14 886 213,40 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 14,0 procent av antalet aktier i Bolaget och 14,0 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.


Rådgivare
G&W Fondkommission har agerat Finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar Legal Rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Masoud Khayyami (Ordförande), telefon: +46 (0)70 815 21 90.

E-post: mk@prolightdiagnostics.se

Hemsida: http://www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.15 den 20 augusti 2020.

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området uppgick 2017 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Prolight Diagnostics AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, G&W Fondkommission eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig kapitalmarknadslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs i pressmeddelandet kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de direkta och indirekta risker som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight-Diagnostics-Pressrelease.pdf