22:13:12 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.

Kalender

2019-12-27 Årsstämma 2018
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-04 Årsstämma 2017
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-30 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-16 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-16 Extra Bolagsstämma 2014
2013-12-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-06 Årsstämma 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-09-25 11:12:14

ExeoTechs styrelse har idag mottagit följande motförslag till val av styrelse vid fortsatt årsstämma den 4 oktober 2019. Bakom förslaget står en grupp aktieägare som representerar cirka 3% av utestående aktier i Bolaget och företräds av Göran Anderson. Förslaget återges i sin helhet nedan.

VAL AV NY STYRELSE VID FORTSATT ÅRSSTÄMMA I EXEO TECH INVEST AB (PUBL) DEN 4 OKTOBER 2019

ExeoTechs styrelse har idag mottagit följande motförslag till val av styrelse vid fortsatt årsstämma den 4 oktober 2019. Bakom förslaget står en grupp aktieägare som representerar cirka 3% av utestående aktier i Bolaget och företräds av Göran Anderson. Förslaget återges i sin helhet nedan.

Förslaget gäller punkterna 11 och 13, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ny styrelse, i föreslagen dagordning vid fortsatt årsstämma den 4 oktober 2019.

Bakgrund och motiv:

Under den nuvarande styrelsens ledning har verksamheten inte utvecklats på ett positivt sätt vilket bla fått till följd att aktiekursen fallit som en sten och har nu nått en miniminivå. Aktieägargruppen vill bygga "riktiga" värden och återvinna trovärdigheten för bolaget och för att uppnå detta behövs en ny styrelse.

Den eventuella nya styrelsen kan i dagsläget inte ge en komplett aktivitetslista av åtgärder utan kommer att publicera en sådan så snart som möjligt efter tillträdet. Några punkter som kan nämnas redan nu är att analysera de nuvarande bolagsinnehaven för att se om det finns tillväxtmöjligheter och möjlighet att skapa intäkter. Intäkter är en förutsättning för att klara driften och för att undvika att göra en mängd emissioner samt för att skapa förutsättningar för tillväxt och därmed värden för aktieägarna.

Vidare skall den nya styrelsen fortsätta att verka för att skapa ett skuldfritt bolag samt skapa värden som klart överstiger dagens substansvärden.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att hitta en stark partner/delägare som har behov av ett noterat  bolag med de förutsättningar som Exeotech kan ge och som skapar en mycket stabil grund och möjlighet till god tillväxt.

Efter nämnda genomlysning, analys och utvärdering kommer den nya styrelsen aktualisera frågeställningen om det långsiktigt portföljinnehållet i Bolaget som ett nästa steg.

Ägargruppens yrkande:

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:                                                           
Föreslås uppgå till 4 (fyra) ledamöter och utan suppleanter.                                                                    

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:                                                                         
Claes Norman, Anders Hagström, Svante Brinkhagen och Bo Kinnunen. Som styrelsens ordförande föreslås Svante Brinkhagen.       


Kort presentation av föreslagen styrelse :

Claes Norman:                   1950, Civilekonom och mestadels verksam inom finansiella bolag

Anders Hagström:              1948, Jurist, national -och företagsekonom mm. Verksam bla inom bank och Smartcard industrin som bla VD

Svante Brinkhagen:            1950, Civilekonom och mestadels verksam inom tillverkande industri bla somVD

Bo Kinnunen:                      1951, Civilekonom, verksam som ekonomidirektör i olika bolag mm

Stockholm i september 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-09-25.pdf

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport reta opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019 kl. 11.17 CET.