23:41:12 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.

Kalender

2019-12-27 Årsstämma 2018
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-04 Årsstämma 2017
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-30 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-16 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-16 Extra Bolagsstämma 2014
2013-12-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-06 Årsstämma 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-09-16 08:50:10

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och att reglera gamla skulder fortsätter oavbrutet. Målsättningen är att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. I början på augusti har 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Detta har givit ett positivt resultat och frigjort medel för att reglera skulder.

MÅNADSBREV - AUGUSTI

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och att reglera gamla skulder fortsätter oavbrutet. Målsättningen är att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. I början på augusti har 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Detta har givit ett positivt resultat och frigjort medel för att reglera skulder.

Arbetet med att avyttra både Bomars Brunn och Facile r. Styrelsens uppskattning av substansvärdet har justerats ned något sedan förra månadsbrevet med anledning av att värdet på Facile ms bli lägre vid en försäljning, men även en mindre justering i värdet på ReCap Moduler har gjorts. Efter dessa justeringar beräknas substansvärdet uppgå till cirka 15 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra två kärninnehav under augusti, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

InnehavAndelAndel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 35,5% 37,0%


Augustis försäljning var väsentligt bättre än julis, en ökning med cirka 33 %, och en ökning med cirka 11 % mot samma period föregående år. En försäljningskampanj i samarbete med Bolagets två största Retail kunder i kombination med ny kapacitet för torkad frukt har stärkt försäljningen.

Torkad frukt är fortsatt den viktigaste produkten och dess andel av försäljningen i augusti var fortsatt cirka 70 %. Andelen försäljning som gick till Retail ökade till cirka 75 %. Målet är att denna andel på sikt skall reduceras till 50 % då både lönsamhet och kassaflöde är bättre för både Horeca och Direct Sales. All försäljning i augusti har gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

I augusti har en mindre emission genomförts i LPE International Pte Ltd riktad till lokala Vietnamesiska investerare samt nyckelpersoner i Bolaget, exklusive VD. Emissionen har genomförts till en värdering i linje med den värdering som tillämpas i ExeoTechs substansberäkning. I och med denna emission har ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd minskat från 38,1 % till 35.5 %.

Målsättning för helåret kvarstår, d v s att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

InnehavAndelAndel av substansvärde
ReCap Moduler AB 8,0 % 5,3 %


Bolaget har inte erhållit några nya order under augusti men befinner sig nu i slutförhandlingar kring ett antal ordrar. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om minst cirka 15 MSEK, men detta förutsätter att nu pågaende förhandlingar slutförs under september. I augusti har en riktad nyemission genomförts, i viken ExeoTech inte deltagit. ExeoTech ägande har i och med detta minskat till 8 %. Emissionen genomfördes till en värdering marginellt under det värde som används i ExeoTechs substansberäkningen.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 23 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile nliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktör

Stockholm den 16 september 2019

KONTAKTINFORMATION

Olle Anderson, VD 073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-09-16.pdf

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport reta opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 08.50 CET.