23:37:04 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.

Kalender

2019-12-27 Årsstämma 2018
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-04 Årsstämma 2017
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-30 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-16 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-16 Extra Bolagsstämma 2014
2013-12-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-06 Årsstämma 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-09-20 08:45:01

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämmafredagen den 4 oktober 2019 kl. 09.30 , c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA DEN 4 OKTOBER 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämmafredagen den 4 oktober 2019 kl. 09.30 , c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

A: RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 27 september 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 27 september under adress ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", adress se ovan, eller via e-post till olle.anderson@exeotech.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 september 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum. Ombud med mera: Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, dock senast fredagen den 27 september 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2, 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av personer att justera protokollet.

6. Prövning av om den stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Val av revisor

8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i ExeoTech Venture AB

9. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Österhagenprodukter AB och en 40% ägarandel i Österhagen Glass AB.

10. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Kalmarnar Shipping Aoch aktier i IndoKina Ventures AB.

11. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i LPE International Pte Ltd.

12. Stämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 8, 9, 10 och 11 erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 3 471 967 679 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Senast den 27 september 2019 kommer revisor presenteras. Underlag till styrelsens förslag enligt punkterna 8, 9, 10 och 11 finns nedan. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

G. Underlag för beslut

Punkt 8

Förslag till beslut

ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i ExeoTech Ventures AB till ett antal investerare dar bl.a. IndoKina Ventures AB (publ) ingår.

Godkännande söks för att IndoKina Ventures AB (publ) ingår bland köparna och där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen för IndoKina Ventures.

Köpeskillingen motsvarar både bokfört och uppskattat värde i Exeotechs substansvärdering.

ExeoTech Ventures har varit inriktad på opportunistiska investeringar och finansiella transaktioner och passar därför inte längre in i den nya strategi styrelsen fastslog i november 2018. Verksamheten har därför under en tid varit på sparlåga. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, vilket motsvarar bokfört värde. Försäljningen har således ingen resultateffekt.

ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfölj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen kommer därför att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas. Försäljningen är ett viktigt steg mot en mer renodlad verksamhet.

Punkt 9

Förslag till beslut

ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i Österhagenprodukter AB, där i ingår även ägandet om 40 % i Österhagen Glass AB, till Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB).

Godkännande söks för att det bland Burensvik Holdings aktieägare bland annat ingår IndoKina Ventures AB (publ) där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen. De ingår således inte i Burensvik Holdings styrelse och har inget direkt ägande i Burensvik Holding.

Köpeskillingen motsvarar både bokfört och uppskattat värde i Exeotechs substansvärdering.

Transaktionen ger ett nettolikviditetstillskott.

ExeoTech Invest styrelse har bedömt att med de begränsade resurser ExeoTech Invest arbetar med så är inte utväxlingen tillräcklig för ett innehav som inte utgjort mer än cirka 3 % av substansvärdet.

Punkt 10

Förslag till beslut

ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i Kalmarnar Shipping AB till Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB), där även aktier i IndoKina Ventures AB (publ) ingår, då dessa ägs av Kalmarnar Shipping AB.

Godkännande söks för att det bland Burensvik Holdings aktieägare bl.a. ingår IndoKina Ventures AB (publ) där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen. De ingår således inte i Burensvik Holdings styrelse och har inget direkt ägande i Burensvik Holding.

Kalmarnar Shipping, tidigare OAK Event AB, bedriver ingen verksamhet sedan 2017. Bolaget är vilande. Bolaget innehar förlustavdrag samt två tvister som måste lösas akut. Eget Kapital har återställts i Bolaget genom ett aktieägartillskott i form av aktier i IndoKina Ventures.

Bolaget har avyttrats till ett pris motsvarande justerat eget kapital. I avtalet mellan köpare och säljare stipuleras även att om tvisterna kan lösas till ett lägre värde än bokfört värde så skall eventuell vinst delas lika mellan köpare och säljare.

Sammantaget blir ExeoTech Invest således, dels av med ett antal tvister, dels löpande kostnader för Bolaget. Därtill har ExeoTech Invest skulder till Burensvik Holding som kan till del regleras genom köpeskillingen.

Punkt 11

Förslag till beslut

ExeoTech Invest AB (publ) styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av aktier motsvarande 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ).

Godkännande söks för att det i styrelsen för IndoKina Ventures AB (publ) även ingår vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest styrelse.

Aktierna har värderats till samma nivå som senast kända genomförda aktieöverlåtelse i LPE International Pte Ltd. Transaktionen innebär att ExeoTech Invest kan realisera ett positivt resultat samt reglera ExeoTech Invests utestående skuld till IndoKina Ventures.

Exeotech Invest AB (publ)

Stockholm i september 2019

Styrelsen

STOCKHOLM, SVERIGE, 20 september 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport reta opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 08:45 CET.