05:35:37 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-04-05 08:30:00
New issue of Xintelling, No. 2 2024
Read Xintela’s newsletter in English here
2024-04-05 08:30:00
Nytt nummer av Xintelling, nr 2 2024
Läs Xintelas nyhetsbrev på svenska här
2024-01-19 16:10:00
Xintela newsletter, No. 1 2024
Read Xintela’s newsletter in English here
2024-01-19 16:10:00
Nyhetsbrev från Xintela, nr 1 2024
Läs nyhetsbrevet på svenska här
2023-12-04 18:15:00
Västra Hamnen Corporate Finance initiates coverage of Xintela
Xintela has entered into an agreement regarding commissioned equity research with Västra Hamnen Corporate Finance AB. The analysis includes a review of the company, its products, markets and competitors, as well as a financial scenario that forms the basis for an overall assessment of the company’s justified market capitalisation. Västra Hamnen will monitor the development of Xintela and updat...
2023-12-04 18:15:00
Västra Hamnen Corporate Finance inleder analysbevakning av Xintela
XIntela har ingått avtal om uppdragsanalys med Västra Hamnen Corporate Finance AB. Analysen innefattar en genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter, samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en samlad bedömning om motiverat börsvärde för bolaget. Västra Hamnen kommer att följa utvecklingen i Xintela och revidera analysen löpande.I den inledande analyse...
2022-12-30 13:00:00
Xintela newsletter December 2022
Dear shareholder,First of all, I want to thank you for your support and engagement during the past year and wish you a very Happy New Year. I also want to take the opportunity to summarize Xintela’s and Targinta's exciting development in 2022 and draw attention to important achieved and upcoming milestones.It has been a very intense and successful 2022 where Xintela took the important step of be...
2022-12-30 13:00:00
Nyhetsbrev från Xintela december 2022
Bästa aktieägare,Först och främst så vill jag tacka för support och engagemang under året som gått och önska er alla ett riktigt gott nytt år. Jag vill också passa på att sammanfatta Xintela och Targintas spännande utveckling under 2022 och uppmärksamma viktiga uppnådda och kommande milstolpar.Det har varit ett mycket intensivt och framgångsrikt 2022 där Xintela har tagit det vikt...
2022-03-25 13:25:00
English version of press release 2022-03-21 - Xintela AB announced that the company received a loan of SEK 3 million
This is an English translation of the published press release of March 21, 2022. The English text is an unofficial translation
2022-01-10 08:00:00
Xintela newsletter January 2022
Dear shareholders, I would like to wish you all a Happy New Year, briefly summarize the past year for Xintela and its subsidiary Targinta, and focus on some important upcoming events that we are looking forward to in 2022. It has been a fantastic and eventful year for our companies with, among other things, an approved GMP facility for the production of our stem cell products, preparations for two...
2022-01-10 08:00:00
Nyhetsbrev från Xintela januari 2022
Bästa aktieägare, Jag vill önska er alla en god fortsättning på det nya året samt kort sammanfatta året som gått för Xintela och dotterbolaget Targinta och uppmärksamma några viktiga kommande händelser som vi ser fram emot under 2022. Det har varit ett fantastiskt och händelserikt 2021 för våra bolag med bland annat godkänd GMP-anläggning för produktion av stamcellsprodukten XSTE...
2021-08-18 08:00:00
Closing in on our next major milestone
Closer to clinical trials We are now closing in on our next major milestone: initiating clinical trials with the stem cell product XSTEM. Many pieces of the puzzle have fallen into place for us to get this far, each of which reflects a great deal of hard, goal-oriented work by our team. Some of these important puzzle pieces include an approved GMP procedure for producing our stem cell product XSTE...
2021-07-16 08:00:00
Närmare kliniska studier
Närmare kliniska studier Vi närmar oss nu nästa stora milstolpe, att inleda kliniska studier med stamcellsprodukten XSTEM. Det är många pusselbitar som har fallit på plats för att komma hit och varje pusselbit innehåller en kraftfull och målinriktad satsning från teamet. Viktiga delar i pusslet är bland annat en godkänd GMP process för att producera vår stamcellsprodukt XSTEM, en god...
2021-01-26 08:00:00
Newsletter December 2020
Dear shareholders, It has been an unusual year that was dominated by COVID-19 and we have had to adapt our business to the prevailing pandemic. Thanks to the fantastic effort by our team and strict procedures, we have nonetheless been able continue our operations safely and can now say that 2020 was a very successful year for Xintela. Below, I will describe some key events that occurred towards th...
2020-12-30 08:00:00
Nyhetsbrev från Xintela december 2020
Bästa aktieägare, Det har varit ett ovanligt år som har präglats av covid-19 och vi har fått anpassa vår verksamhet efter den rådande pandemin. Genom en fantastisk insats från vårt team och med strikta rutiner så har vi ändå kunnat hålla igång verksamheten på ett säkert sätt och kan konstatera att det har varit ett mycket framgångsrikt 2020 för Xintela. Nedan beskriver jag någr...
2020-11-09 08:00:00
Newsletter November 2020
Dear shareholders, Xintela is targeting several important milestones in the remainder of 2020 and 2021, which are the result of years of strategic, goal-oriented efforts in stem-cell and cancer treatment projects. In the summary below, I present updates on the status of Xintela’s projects and of the company’s strategy and future milestones, in both the near future and longer term. Through its ...
2020-11-02 08:00:00
Nyhetsbrev november 2020
Bästa aktieägare, Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete i projekten inom stamcellsbehandling och cancerbehandling. I sammanfattningen nedan ger jag en uppdatering om status i Xintelas projekt och om bolagets strategi och kommande milstolpar både i närtid och på lite längre sikt. Xintela har gen...
2020-01-13 08:00:00
Newsletter December 2019
Newsletter December 2019 Progress on several fronts during the year 2019 was an intensive and successful year for our projects in stem cell therapy and oncology and it is now exhilarating to look back over all the progress made by the company. The following newsletter summarises how Xintela’s operations have changed during the year and outlines our overall plans for the coming year. All steps in...
2019-12-20 08:00:00
Nyhetsbrev december 2019
Framsteg på flera fronter under året Det har varit ett intensivt och framgångsrikt år för våra projekt inom stamcellsterapi och onkologi och riktigt stimulerande att nu se tillbaka på alla framsteg i bolaget. Vi presenterar här en sammanfattning över hur Xintelas verksamhet har utvecklats under året och våra övergripande planer för nästa år. Alla steg i processen för GMP-produktion...
2019-07-30 08:00:00
Newsletter July 2019
This newsletter was released in Swedish on the 12th of July ‍ The beautiful summer has also arrived at Xintela and our employees are now looking forward to a well-deserved break. The summer also gives me more time to think about how Xintela’s various projects have moved forward since the start and about everything exciting lying ahead of us. We started our activities and began employing staff ...
2019-07-12 08:00:00
Nyhetsbrev juli 2019
Den sköna sommaren har kommit även till Xintela och personalen ser nu fram emot lite välförtjänt ledighet. Sommaren ger också mig lite extra tid att tänka på hur Xintelas olika projekt har utvecklats sedan starten och på allt spännande vi har framför oss. Vi startade verksamheten och började anställa personal 2013, och det var då som forskningsarbetet med stamceller kom igång på ri...
2019-05-08 08:00:00
Steady progress and Xintela is growing
Projects making steady progress and Xintela is growing Projects in both regenerative medicine and oncology are making progress and developing very positively, which has required us to hire more personnel. We are now 18 employees and five consultants in the company, and we expect to recruit additional personal before long. As a result, we have also signed a contract for new premises at Medicon Vill...
2019-04-18 08:00:00
Projekten går framåt och Xintela växer
Projekten går stadigt framåt och Xintela växerProjekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt vilket har lett till att vi har fått anställa ytterligare personal. Vi är nu 18 anställda och fem konsulter i bolaget och vi räknar med att behöva anställa ytterligare personal inom kort. Detta har också lett till att vi har tecknat kontr...
2019-01-14 08:00:00
Xintela at partnering conferences
Xintela has worked intensively to connect the company with potential partners and international investors. Thomas Areschoug, Business Development Manager at Xintela, tells more about the conferences that the company attended during the autumn. Xintela participated in a number of partnering conferences during the autumn. First of all, why it is so important for Xintela to take part in these types o...
2019-01-14 08:00:00
A successful year
Xintela had a very eventful year with success regarding both projects and financing. The following presentation summarises the status of Xintela’s various activities and overall plans for the coming year. Through a directed issue of approximately MSEK 50 to the German orthopaedic company Bauerfeind AG, we achieved financial stability and a long-term owner with a major commitment to Xintela’s f...
2018-12-21 08:00:00
Xintela på partneringkonferenser
Xintelahar arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partnersoch internationella investerare. Thomas Areschoug, Business Development Manager på Xintela, berätter mer om de konferenser som bolaget deltagit i under hösten.‍ Xintela har deltagit i en rad partneringkonferenser under hösten. Först och främst, kan du redogöra för varför det är viktigt för Xintela ...
2018-12-21 08:00:00
Ett framgångsrikt år
Xintela har haft ett riktigt händelserikt år med framgångar, både inom projekten och på finansieringssidan. Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år. Genom den riktade emission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor, så fick vi en stabil kassa och en långsiktig ägare med stort ...
2018-11-28 08:00:00
Xintela Interim Report Q3 2018
2018-10-25 08:32:00
Xintela and Catalent to co-develop brain cancer therapy
Lund, Sverige, 25 oktober 2018 - Xintela tillkännager idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Redwood BioScience Inc, ett helägt dotterbolag till Catalent, Inc., världsledande inom antibody-drug conjugate (ADC) teknologi för cancerterapi. Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören gliobl...
2018-08-29 08:00:00
Xintela Interim Report Q2 2018
2018-07-17 08:00:00
Newsletter no 2 2018
It is both pleasing and stimulating to look back on the intensive past six months. Our projects have shown great progress and Xintela has made significant advances. One key focus was the completion of our own GMP facility to produce stem cells for clinical trials. We opened the facility, which is located at Medicon Village in direct conjunction to our laboratories and offices, at the end of May. T...
2018-07-04 08:00:00
Nyhetsbrev nr 2 2018
Det är både glädjande och stimulerande att se tillbaka på det intensiva halvår som nu har passerat. Våra projekt har utvecklats mycket positivt och Xintela har tagit betydande steg framåt. Vi har haft ett viktigt fokus på färdigställandet av vår egen GMP-anläggning för produktion av stamceller inför kliniska studier. Redan i slutet av maj kunde vi inviga anläggningen som upprättats...
2018-05-25 08:00:00
Xintela Interim Report Q1 2018
2018-03-27 08:00:00
Newsletter no 1 2018
In 2017, Xintela took numerous steps that enabled the company to grow into a prominent player in the field of regenerative medicine, including building its own GMP facility for stem cell production. We also broadened our product options within the cancer project by licensing human antibodies that bind to our integrin markers. Construction of our GMP facility for stem cell production dominated the ...
2018-03-13 08:00:00
Nyhetsbrev nr 1 2018
Under 2017 har Xintela utvecklats till en betydande aktör inom regenerativ medicin bland annat genom att bygga en egen GMP anläggning för att producera stamceller. Dessutom har vi breddat våra produktmöjligheter inom cancerprojektet genom att licensiera in humana antikroppar som binder till våra integrinmarkörer. De första månaderna under 2018 års har dominerats av arbetet med att bygga ...
2018-02-22 08:00:00
2018-01-05 08:00:00
Newsletter no 6 2017
Another year is coming to a close, and it has been an intensive one involving several important decisions and events. Construction of our own production facility for stem cells was one key decision that demonstrates that Xintela is advancing strongly in the field of regenerative medicine. The fact that Xintela has now taken this step is of paramount importance for the development of our stem cell ...
2017-12-22 08:00:00
Nyhetsbrev nr 6 2017
Ytterligare ett år är nu nästan till ända, och det har varit ett intensivt år med flera viktiga beslut och händelser. Ett viktigt beslut, som visar att Xintela är på stark frammarsch inom regenerativ medicin, var att uppföra vår egen produktionsanläggning för tillverkning av stamceller. Att Xintela nu tar det här steget har mycket stor betydelse för utvecklingen av våra stamcellspro...
2017-11-23 08:00:00
Xintela Interim Report Q3 2017
2017-09-28 08:00:00
Newsletter no 5 2017
Xintela has now taken a big step forward in the stem cell project by initiating the construction of its own GMP manufacturing facility for the production of horse as well as human stem cells. This is an important step for Xintela, which shows that our strategy is to become a complete and competitive company in regenerative medicine. Through our own manufacturing facility we will be able to build a...
2017-09-26 08:00:00
Nyhetsbrev nr 5 2017
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning för avancerade terapiläkemedel (ATMPs) baserade på stamceller från både häst och människa. Det här är ett viktigt steg för Xintela som visar att vår strategi är att bli ett komplett och konkurrenskraftigt bolag inom regenerativ medicin. Genom vår egen ...
2017-07-19 08:00:00
Newsletter no 4 2017
At Xintela, we continue to work intensively to achieve milestones. We now have full focus on the preparation of the GMP (Good Manufacturing Practice) production of our stem cells and preparing for clinical trials in both horses and humans. At the end of May, we announced the signing of a Memorandum of Understanding agreement with the leading European cell therapy company, CO.DON, after successful ...
2017-06-30 08:00:00
Nyhetsbrev nr 4 2017
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion av stamceller och att förbereda för kliniska studier på häst och människa. I slutet av maj kunde vi meddela att ett samförståndsavtal tecknats med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON efter framgångsrik validering av vårt kvalitetstest. Samför...
2017-05-16 08:00:00
Newsletter no 3 2017
Table of contents:Interview with Thomas Areschoug, newly recruited and responsible for Xintela’s Business DevelopmentChanges in Xintela’s R&D TeamMeeting with the European Medical AgencyXintela is participating in the International Cartilage Repair Society Heritage Summit 2017 and start-up event in May/June
2017-05-03 08:00:00
Nyhetsbrev nr 3 2017
Innehållsförteckning: Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutvecklingFörändringar inom bolagets forskning och utveckling Möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA Xintela medverkar vid ICRS Heritage Summit 2017 och startup-event i maj/juni
2017-04-05 08:00:00
Newsletter no 2 2017
A word from the CEO The intense period in Xintela operations has continued and positively so. Previously, we reported on the good progress of both our regenerative medicine and cancer projects, which continue to develop quickly. We are currently focusing on starting stem cell production according to Good Manufacturing Practice (GMP), as well as obtaining regulatory approval for a clinical equine s...
2017-03-20 08:00:00
Nyhetsbrev nr 2 2017
Det är fortsatt intensivt i Xintelas verksamhet och det är intensivt i positiv bemärkelse. Vi har tidigare rapporterat om fina framgångar i våra projekt både inom regenerativ medicin och cancer och projekten fortsätter nu att utvecklas i snabb takt. Vi fokuserar dels på att komma igång med produktion av stamceller enligt GMP och att erhålla ett myndighetsgodkännande för att starta en k...
2017-02-15 08:00:00
Newsletter no 1 2017
Table of contents:The subscription period for shares supported by warrants has startedInterview with Dr. Lisa Fortier regarding the horse studyUpdate on Xintela´s projectsInterview with Greg BatchellerXintela in social media