07:35:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-09-13 18:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 440 miljoner kronor i Bolaget genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”), vilket initieras omedelbart. XVIVO har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB Markets”) som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen
Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomföras av Joint Bookrunners. Slutförandet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissättning och tilldelning av nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm kl. 09.00 CEST den 14 september 2023. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga eller avbryta samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Intresset från amerikanska kliniker för XVIVOs kommande amerikanska hjärtpreservationsstudie har varit betydande. Den 25 juli 2023 godkände FDA XVIVOs tillägg till sin Investigational Device Exemption ("IDE") ansökan till att nu även inkludera hjärtan från donation efter cirkulationsstillestånd ("DCD"). Att expandera den kliniska studien till att inkludera DCD-hjärtan innebär att Bolagets teknologi tillgängliggörs för ytterligare cirka en tredjedel av den amerikanska donatorpoolen.

XVIVO är idag den europeiska marknadsledaren inom maskinsperfusion av lever med starka kliniska data publicerade i ledande vetenskapliga tidskrifter. Under 2022 utfördes 9 528 levertransplantationer i USA, enligt UNOS data. Med målsättning att bli global marknadsledare inom maskinperfusion för abdominala organ har Bolaget identifierat en möjlighet att förkorta tiden till den amerikanska marknaden för Liver Assist-teknologin. Detta kan uppnås genom att genomföra en klinisk prövning för att stödja den regulatoriska FDA PMA-godkännandeprocessen för Liver Assist utöver Bolagets amerikanska hjärtpreservationsstudie, innebärandes att Bolaget avser bedriva regulatoriska processer för såväl hjärta som lever i USA.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen är avsedd att användas för:
· Ökade investeringar i infrastruktur och stöd till den kliniska prövningen i USA för hjärtpreservationsteknologin i syfte att skapa en effektiv FDA PMA regulatorisk godkännandeprocess;
· Accelerera förberedelser och start för den kliniska prövningen samt FDAs regulatoriska PMA-godkännande process för Liver Assist; och
· Produktionsuppskalning av engångsprodukter för att säkerställa leveranskapacitet och minska kostnad för sålda varor.

Inför den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, (ii) diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med internationella institutionella investerare, (iii) genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra betydande merkostnader. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för XVIVO, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse. Styrelsen anser således att skälen överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen avses fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet kommer att säkerställas.

Lock-up åtaganden
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har XVIVOs styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i XVIVO under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.

Rådgivare
Carnegie och DNB Markets har utsetts till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

13 september 2023
Göteborg
XVIVO Perfusion AB (publ)