08:15:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-01-25 07:30:00

Fjärde kvartalet 2023 (1 oktober – 31 december)
• Nettoomsättningen uppgick till 155,7 MSEK (131,5), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK och 16 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt utgjorde 12 procent och förvärvad tillväxt 4 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 14 procent, Abdominal förbrukningsvaror 22 procent och Services 18 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 81 procent (79). Total bruttomarginal var 75 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,1 MSEK (2,3) och har belastats med nedskrivning av PrimECC-projektet med -16,4 MSEK. Justerad EBIT uppgick till 0,8 MSEK (8,5).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,7 MSEK (13,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (10). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,2 MSEK (19,8), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14 procent (15).
• Nettoresultatet uppgick till 68,5 MSEK (0,7) och påverkades av Finansiella intäkter om 73,7 MSEK (8,9) hänförliga till verkligt värde värdering av finansiella skulder.
• Resultat per aktie uppgick till 2,17 SEK (0,02).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 MSEK (21,8), primärt ett resultat av ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Totalt kassaflöde uppgick till -38,2 MSEK (-58,1), påverkat av investeringar i FoU-projekt -33,3 MSEK (-26,2).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Första transplantationen genomförd i den amerikanska hjärtpreservationsstudien
• Resultat publicerat från studien med XVIVOs hjärtteknologi i Australien/ Nya Zeeland
• Milstolpe nådd i Italien med 1 200 livräddande organperfusioner utförda med Liver Assist
• Nedskrivning relaterad till PrimECC om 17 MSEK genomförd, vilket ej påverkar kassaflöde eller EBITDA
• Finansiell intäkt redovisad om 69,0 MSEK hänförlig till nedskrivning av finansiella skulder efter verkligt värde värdering, vilken ej påverkat varken kassaflöde, rörelseresultat (EBIT) eller EBITDA.
• XVIVO Perfusion Lund AB har fusionerats in i moderbolaget XVIVO Perfusion AB

Perioden 2023 (1 januari – 31 december)
• Nettoomsättningen uppgick till 597,5 MSEK (415,3), motsvarande en ökning om 44 procent i SEK och 36 procent i lokala valutor. Organisk tillväxt utgjorde 30 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 28 procent, Abdominal förbrukningsvaror 53 procent och Services 57 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 81 procent (79). Total bruttomarginal var 74 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (6,4) och har belastats med nedskrivning av PrimECC-projektet med -16,4 MSEK. Justerad EBIT uppgick till 42,7 MSEK (14,3).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 80,5 MSEK (48,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (12). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 102,6 MSEK (56,5), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 17 procent (14).
• Nettoresultatet uppgick till 91,8 MSEK (18,4) och påverkades av Finansiella intäkter om 72,0 MSEK (-21,5) hänförliga till verkligt värde värdering av finansiella skulder.
• Resultat per aktie uppgick till 3,07 SEK (0,62).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 46,3 MSEK (27,9). Totalt kassaflöde uppgick till 303,2 MSEK (-176,6), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission 440 MSEK, betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S. r. l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -100,1 MSEK (-111,6).

Väsentliga händelser under perioden
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservations-teknologi påvisats även vid hjärtan donerade efter cirkulationsstillestånd (DCD)
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 30 procent av ländernas hjärttransplantationer har under perioden utförts med hjälp av XVIVOs teknologi genom specialtillstånd i väntan på regulatoriskt godkännande
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology
• Inklusion av patienter färdigställd i den europeiska kliniska studien för hjärtpreservation
• Amerikanska FDA ger XVIVO godkännande till att påbörja sin IDE kliniska studie inom hjärtpreservation samt inkludera hjärtan från DCD-donation
• XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har möjliggjort en andra Xenotransplantation (hjärta från gris till människa)
• Tjänsteerbjudandet i USA stärkts genom en kommersiell integration av STAR Teams samt ett strategiskt samarbete med MTJ Aviation
• Riktad nyemission inbringade 440 miljoner kronor före transaktionskostnader och genomfördes utan rabatt
• Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökar med 1 667 551. Per den 31 december uppgår antalet till 31 499 470.
• Ytterligare patientinkludering i studien av PrimECC avslutas

Händelser efter periodens utgång
• UMCG i Groningen, Nederländerna, har bevisat att långtidsperfusion av lever kan effektivisera planering och logistik och möjliggöra att fler levertransplantationer genomförs dagtid
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning