04:58:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning THUNDR 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-22 Extra Bolagsstämma 2023
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning THUNDR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 Ordinarie utdelning THUNDR 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Ordinarie utdelning THUNDR 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriGaming
Thunderful Group är en pan-nordisk grupp som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden, samt distribuerar spel, spelkonsoler, speltillbehör och leksaker på de nordiska och baltiska marknaderna. Bolaget grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Thunderful, Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2024-04-24 21:15:00

Thunderful Group AB (publ) (”Thunderful” eller ”Koncernen”) ger härmed en uppdatering om operativa resultat, finansiella resultat och finansiell ställning.

Trading update januari - mars 2024 – preliminära siffror

Nettoomsättningen för koncernen minskade med 28 procent till 391,7 MSEK (541,6) för perioden.
 
Inom gamessegmentet sjönk nettoomsättningen med 36 procent till 69,0 MSEK (107,0) för perioden. Nedgången i försäljning beror främst på lägre efterfrågan under kvartalet jämfört med föregående år.
 
Inom distributionssegmentet minskade nettoomsättningen med 26 procent till 322,7 MSEK (434,6) för perioden varav Bergsala minskade med 33 procent till 129,1 MSEK (191,3), Amo Toys ökade med 14 procent till 129,3 MSEK (113,5) och Nordic Game Supply minskade med 50 procent till 64,3 MSEK (129,8). Bergsalas nedgång beror främst på en svagare efterfrågan från marknaden. Amo Toys försäljningsökning beror främst på en fortsatt stark efterfrågan inom leksakssegmentet. Nordic Game Supplys försäljningsminskning beror främst på fortsatt rabatterad försäljning för att minska lagernivåerna.
 
Preliminärt justerat EBITDA för koncernen uppgår till -28,9 MSEK (72,6) för perioden. Preliminärt justerad EBITDA för Games-segmentet uppgår till -19,5 (57,8) MSEK för första kvartalet, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på -28 procent. Justeringar av EBITDA uppgår till 17,8 MSEK och är främst hänförliga till det pågående omstruktureringsprogram som offentliggjordes den 17 januari 2024. Justerat EBITDA för distributionssegmentet uppgick till -2,2 MSEK (19,2) för första kvartalet, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på -1 procent. Inom distributionssegmentet uppgick Bergsalas justerade EBITDA till -2,9 MSEK (10,0), Amo Toys justerade EBITDA uppgick till 14,8 MSEK (9,0) och NGS justerade EBITDA uppgick till -14,0 MSEK (0,3).
 
Koncernen har fortsatt att utvärdera spelportföljen under första kvartalet i samband med omstruktureringsprogrammet. Detta har lett till nedskrivningar relaterade till aktiverade spelutvecklingskostnader på 72,4 MSEK för perioden. Nedskrivningen har ingen påverkan på koncernens kassaflöden.
 
Uttagen kreditfacilitet uppgick till 573,9 MSEK och koncernens likvida medel uppgick till 70,9 MSEK per den 31 mars 2024, vilket motsvarar en nettoskuld exklusive leasingskuld om 503,0 MSEK. Majoriteten av villkorade tilläggsköpeskilling som skulle betalas under första kvartalet 2024 har skjutits upp till senare under 2024.
 
Koncernen fortsätter att arbeta med omstruktureringsprogrammet inklusive utvärdering av avyttring av icke-strategiska tillgångar.
 
Den fullständiga rapporten för första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 15 maj 2024 som planerat.