08:24:33 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriGaming
Sozap är verksamma inom spelutveckling. Bolaget är en utvecklare och förläggare av spel, huvudsakligen för iOS och Android. Spelen ingår primärt inom kategorin shooter-genren. Utöver utvecklar bolaget spel inom causal-gaming. Exempel på spel som ingår i portföljen är Armed Heist. Sozap grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Nyköping.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Ordinarie utdelning SOZAP 0.00 SEK
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 16:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission om cirka 26,1 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 794 procent fördelat på cirka 5 250 tecknare. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 207 MSEK. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är den 9 juni 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning
SOZAP har genomfört en nyemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten erbjöds att teckna högst 1 630 000 aktier till ett pris om 16 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Anmälningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 18–31 maj 2021. Erbjudandet syftar till att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge SOZAP tillgång till kapitalmarknaden och etablera en diversifierad bas av nya aktieägare. En notering på Nasdaq First North Growth Market innebär vidare en kvalitetsstämpel och bidrar till en ökad kännedom om Bolaget. Därtill erhålls ett betalningsmedel i form av en likvid aktie för det fall Bolaget framgent avser genomföra eventuella förvärv.

Slutligt utfall
Innan anmälningsperioden påbörjades hade SOZAP erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen om totalt 21,2 MSEK, vilket motsvarade cirka 81,3 procent av Erbjudandet. Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 1 630 000 aktier emitteras. Efter registreringen av samtliga emitterade aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 890 840 aktier till 8 520 840 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 689 084 SEK till 852 084 SEK.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 17 maj 2021. Totalt har cirka 800 konton tilldelats. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut: 2 juni 2021.

Likviddag: 4 juni 2021.

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 9 juni 2021.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till SOZAP i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut och Redeye AB är utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market.