07:27:04 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriGaming
Sozap är verksamma inom spelutveckling. Bolaget är en utvecklare och förläggare av spel, huvudsakligen för iOS och Android. Spelen ingår primärt inom kategorin shooter-genren. Utöver utvecklar bolaget spel inom causal-gaming. Exempel på spel som ingår i portföljen är Armed Heist. Sozap grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Nyköping.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Ordinarie utdelning SOZAP 0.00 SEK
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 15:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”), ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en nyemission om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för Erbjudandet inleds imorgon den 18 maj 2021 och pågår till och med den 31 maj 2021. SOZAP har erhållit teckningsåtaganden om cirka 21,2 MSEK, vilket motsvarar 81 procent av Erbjudandet. Första dag för handel på Nasdaq First North förväntas bli den 9 juni 2021 under förutsättning att vissa sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls.

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige.
  • Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 16 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 110,3 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som vid fullteckning tillför Bolaget cirka 26,1 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 18 maj till och med den 31 maj 2021.
  • Teckningsåtaganden om cirka 21,2 MSEK, motsvarande 81 procent av Erbjudandet, har lämnats från bl.a. Patrik Bloch, David Wallsten, Alexander Eskilsson, Martin Bauer, Dariush Hosseinian och Knutsson Holdings-sfären.
  • Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North beräknas till den 9 juni 2021.
  • Fullständiga villkor för Erbjudandet finns i det informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.sozap.com) och Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Rade Prokopovic, grundare av och VD för SOZAP, kommenterar:
SOZAP står inför en spännande tid där framgångarna med ARMED HEIST, potentialen i de kommande spelen samt den stundande noteringen på Nasdaq First North ger oss resurserna att fortsätta det oerhört viktiga analys- och utvecklingsarbetet. Självklart vill vi också attrahera och rekrytera ny kompetens till SOZAP. Ökad kompetens ger kvalitet som ökar engagemanget hos våra spelare över tid så att kommande marknadsföringsinsatser mer effektivt skapar tillväxt i användarbasen, vilket kommer att resultera i högre intäkter och lönsamhet.”.

Bakgrund till Erbjudandet
Erbjudandet syftar till att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge SOZAP tillgång till kapitalmarknaden och etablera en diversifierad bas av nya aktieägare. En notering på Nasdaq First North innebär vidare en kvalitetsstämpel och bidrar till en ökad kännedom om Bolaget. Därtill erhålls ett betalningsmedel i form av en likvid aktie för det fall Bolaget framgent avser genomföra eventuella förvärv.

Nettolikviden om cirka 23,4 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattat omfattning:

  • Utöka user acquisition för ARMED HEIST (40 procent).
  • Förstärka organisationen genom nyanställningar i båda Sverige och Serbien (40 procent).
  • Kommersiell lansering av två kommande speltitlar (20 procent)

SOZAP i korthet
SOZAP är ett digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel. Bolaget har sedan det grundades etablerat ett starkt, kompetent och passionerat team som utvecklat och lanserat ett avancerat projekt i ARMED HEIST, ett free-to-play shooter-spel som idag har över 20 miljoner nedladdningar. ARMED HEIST har i högsta grad bidragit till att forma SOZAPs starka företagskultur och lagt grunden till att attrahera mer kompetens och därmed möjliggöra en accelererad tillväxt under kommande år.

SOZAP har lyckats etablera ARMED HEIST i shooter-genren som ett ledande PvE-spel (Player versus Environment, dvs. spelare mot spelet/datorn). Bolaget har med begränsade resurser och på kort tid optimerat spelupplevelsen i ARMED HEIST genom iterationer. Ett arbete som har resulterat i att konverteringen till betalande spelare ökat med 91 procent och att intäkten per spelare ökat med över 44 procent under de två senaste kvartalen. Vidareutveckling av ARMED HEIST fortsätter kontinuerligt genom analysarbete av marknaden för att fånga upp kommande trender. Under 2021 kommer PvP (Player versus Player, dvs. spelare mot spelare) att adderas till ARMED HEIST. Alla analyser pekar på att PvP-läget kommer attrahera ett större antal dagligt aktiva spelare och därmed förbättra frekvensen mellan MAU och DAU.

Utöver ARMED HEIST har Bolaget tre spel i olika utvecklingsfaser, av vilka två planeras lanseras under 2021. Dessa två är casual-spel som riktar sig till en bredare målgrupp än ARMED HEIST. Med kommande spel utforskar Bolaget nya spelmekaniker, genrer och intäktsmodeller med ambitionen att bygga en spelkatalog som tilltalar en bred målgrupp.

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod: 18 – 31 maj 2021.
Offentliggörande av utfall: Omkring den 1 juni 2021.
Likviddag: 4 juni 2021.
Första dag för handel: 9 juni 2021.

Investerarträffar
SOZAP deltar på Augment Gaming Forum 2021 som anordnas digitalt och livesänds den 21 maj 2021. Bolagets VD Rade Prokopovic kommer att presentera SOZAP kl. 09:30. Anmälan sker genom länken nedan.

https://financialhearings.com/event/13788

Finansiell information
SOZAPs nettoomsättning för helåret 2020 uppgick till 10,5 MSEK (9,9). För Q1 2021 uppgick nettoomsättningen till 4,4 MSEK (1,0), motsvarande en ökning om 345 procent. Omsättningsökningen är hänförlig till en ökad konvertering till betalande spelare i ARMED HEIST.

Under april 2021 uppgick nettoomsättningen till 1,8 MSEK, motsvarande en ökning om 87 procent jämfört med april 2020 och 22 procent jämfört med mars 2021.

Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 13,7 MSEK och soliditeten till 94 procent.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till SOZAP i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut och Redeye är utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från SOZAP eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör. Inget prospekt har således upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980, med hänvisning till tillämpliga undantag.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.