04:06:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-12-15 13:30:00

Samtrygg Group AB (publ), 556942-0911, har idag den 15 december 2021 genomfört en extra bolagsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Nedan huvudsakliga beslut fattades av stämman.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom kvalificerade personaloptioner

Stämman beslöt dels om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Personaloptionsprogram 2021/2025”/”Programmet”) för bolagets verkställande direktör Jim Ankare (”Deltagaren”) genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner med rätt till förvärv av nya B-aktier i bolaget, dels om nyemission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av B-aktier enligt Programmet samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner enligt nedan huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Personaloptionsprogram 2021/2025

Programmet ska omfatta högst 700 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Deltagaren vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar Deltagaren att förvärva en (1) ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris som motsvarar B-aktiens kvotvärde (f.n. 0,10 kr). Erhållande av personaloptionerna ska ske genom att nedan omnämnt optionsavtal ingås mellan bolaget och Deltagaren samma dag som stämmobeslutet.

Förvärv av B-aktier enligt Programmet säkerställs genom Deltagarens anmälan och betalning av lösenpriset till bolaget varefter bolaget säkerställer aktieleverans genom nyteckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya B-aktier i bolaget av Deltagaren.

Personaloptionerna omfattas av särskilt avtal med Deltagaren enligt de närmare villkor som framgår av kallelsen till stämman som återfinns på https://www.samtrygg.com/rsstmma-2021-1.

Maximal utspädning vid fullt utnyttjande under Programmet uppgår till cirka 7,08 procent av kapital och cirka 3,22 procent av röster i bolaget.

Villkor för emissionen av teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 700 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025 för att säkerställa leverans av B-aktier enligt Programmet. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor, vilka kan att öka aktiekapitalet med högst 70 000 kronor (oaktat eventuell omräkning). Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket t.o.m. 30 september 2025. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska vidare vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som återfinns på https://www.samtrygg.com/rsstmma-2021-1. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte utnyttjats för att säkerställa leverans av B-aktier enligt Programmet får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen.

Stämman beslöt vidare att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till Deltagaren i Personaloptionsprogram 2021/2025.