09:34:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-02 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-07 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2024-03-06 Årsstämma 2024
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-06 14:45:00

Samtrygg Group AB (publ), 556942-0911, kommer onsdagen den 8 februari 2023 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras samma dag i Svenska Dagbladet. Kallelsen har nedan innehåll. Kallelsen samt poströstningsformulär och fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga på bolagets hemsida (www.samtrygg.com) senast kl 08:00 den 8 februari 2023.

Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), 556942-0911 (nedan ”Samtrygg” eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 8 mars 2023 kl 13:00 på bolagets huvudkontor, Olof Palmes gata 20b, Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 februari 2023, och
 • anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast den 2 mars 2023 eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 7 mars 2023.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 2 mars januari 2023 antingen per e-post till ir@samtrygg.se eller post till Samtrygg Group AB (publ), Olof Palmes gata 20b, 111 37 Stockholm (märk kuvertet ”Samtrygg årsstämma”).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post till ir@samtrygg.se alternativt per post till ovan angiven adress (märk kuvertet ”Samtrygg årsstämma”) senast den 2 mars 2023. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.samtrygg.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.samtrygg.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 7 mars 2023. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post till ir@samtrygg.se eller post till ovan angiven adress (märk kuvertet ”Samtrygg årsstämma”). Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta via per e-post eller post (på ovan angivna adresser) eller till styrelsens ordförande innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.samtrygg.com.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta per post på ovan angiven adress, eller via e-post till ir@samtrygg.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 9 185 416 aktier och 21 043 978 röster fördelade på 1 317 618 A-aktier (10 röster) och 7 867 798 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisorer.
 10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande (p. 1)

Styrelsen föreslår bolagets legala rådgivare Linus Löfgren som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (p. 2)

Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämmoordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken, aktieägare som har anmält sitt deltagande och som är närvarande vid stämman samt erhållna poströster.

Val av en eller två justeringsmän (p. 3)

Styrelsen föreslår att stämman väljer bolagets aktieägare Marcus Lindström till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad (p. 4)

Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Godkännande av dagordning (p.5)

Styrelsen föreslår att ovan dagordning godkännes.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. (p. 7b)

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor (p. 8)

Aktieägare som innehar ca 64 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två prisbasbelopp för 2023 (103 000 kr) till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp för 2023 (52 500 kr) till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Revisionsarvode föreslås av styrelsen utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Val till styrelsen och revisorer (p. 9)

Aktieägare som innehar ca 64 procent av röster i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Bernt-Olof Gustafsson, Linda Hellqvist och Kristoffer Lind för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen avser utse Bernt-Olof Gustafsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor och revisorssuppleant föreslå styrelsen omval av Jenny Gentele (revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant) intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Den i kallelsen intagna informationen utgör fullständiga förslag till ovanstående beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer från den 15 februari 2023 finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida (www.samtrygg.com). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

_________________________

Stockholm i februari 2023
Samtrygg Group AB (publ
Styrelsen