16:41:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-03-24 08:00:00

Rättelse av formateringsfel i kallelsen.

Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kommer torsdagen den 25 mars 2021 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen har nedan innehåll.

Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911 (nedan ”Samtrygg” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 22 april 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Samtrygg välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande och anmälan

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid stämman ska denne (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 14 april 2021 (”Avstämningsdagen”) (ii) dels senast den 19 april 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman sker genom avgivande av poströst.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på Avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats: www.samtrygg.com. Det ifyllda formuläret måste vara Samtrygg tillhanda senast den 19 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till ir@samtrygg.se eller med post till Samtrygg Group AB (publ), Olof Palmes gata 20b, 111 37 Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats: www.samtrygg.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta bolaget på ir@samtrygg.se.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till ir@samtrygg.se, senast den 12 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.samtrygg.com senast den 17 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 9 185 416 aktier och 21 043 978 röster fördelade på 1 317 618 A-aktier (10 röster) och 7 867 798 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen.c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisorer.
 10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande (p. 1)

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Marcus Lindström som ordförande samt protokollförare vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (p. 2)

Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkännas är den röstlängd som upprättas av styrelseordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän (p. 3)

Styrelsen föreslår verkställande direktör Jim Ankare till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad (p. 4)

Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Godkännande av dagordning (p.5)

Styrelsen föreslår att ovan dagordning godkännes.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen. (p. 7b)

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor (p. 8)

Aktieägare som innehar ca 25 procent av röster i bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska med ett prisbasbelopp för 2021 (47 600 kr) till var och en av ledamöterna i styrelsen som ej är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Val till styrelsen och revisorer (p. 9)

Aktieägare som innehar ca 25 procent av röster i bolaget föreslår omval av Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson, Linda Hellqvist och Kristoffer Lind för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen avser utse Marcus Lindström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor och revisorssuppleant föreslå styrelsen omval av Jenny Gentele (revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant) intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer från och med den 1 april 2021 att finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida (www.samtrygg.com). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

__________________________

Stockholm i mars 2021

Samtrygg Group AB (publ)

Styrelsen