05:34:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-05-28 08:00:00

Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kommer onsdagen den 3 juni 2020 utfärda kallelse till extra bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha nedan innehåll.

Kallelse till extra bolagsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020, kl 14.00 på bolagets huvudkontor, Olof Palmes gata 20b, Stockholm

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare, som önskar att delta i stämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 11 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget, skriftligen till Samtrygg Group AB (publ), Olof Palmes gata 20b, 111 37 Stockholm, eller via e-post till ir@samtrygg.se senast kl 17:00 den 11 juni 2020.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan adress så att bolaget erhåller fullmakten senast kl 17:00 den 11 juni 2020. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.samtrygg.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämma, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 11 juni 2020 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 9 185 416 aktier och 21 043 978 röster fördelade på 1 317 618 A-aktier (10 röster) och 7 867 798 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Val till styrelsen.
7) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val till styrelsen (p. 6)

Bolagets större aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Kristoffer Lind.

Kristoffer Lind (f. 1967). Jur. kand med lång erfarenhet av kapitalförvaltning i Sverige och internationellt. Tidigare VD och huvudägare i listade solenergibolaget PV Enterprise Sweden. Medgrundare till Partner Fondkommission AB. Har senaste åren startat och drivit en rad verksamheter inom IT, service och fastigheter. I dagsläget huvudsakligen verksam i investmentbolaget Moiën Invest AB.

Stockholm i maj 2020
Samtrygg Group AB (publ)
Styrelsen