03:57:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-03-18 08:00:00

Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kommer måndagen den 23 mars 2020 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha nedan innehåll.

Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kallas härmed till årsstämma.

Tid: Torsdagen den 23 april 2020, kl 14.00

Plats: Bolagets huvudkontor, Olof Palmes gata 20b, Stockholm

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 17 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget, skriftligen till Samtrygg Group AB (publ), Olof Palmes gata 20b, 111 37 Stockholm, eller via e-post till ir@samtrygg.se senast kl 17:00 den 20 april 2020.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan adress så att bolaget erhåller fullmakten senast kl 17:00 den 20 april 2020. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.samtrygg.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 17 april 2020 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 867 798 aktier och 21 043 978 röster fördelade på 1 317 618 A-aktier (10 röster) och 6 079 532 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

Öppnande av stämman och val av ordförande.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
Val till styrelsen och av revisorer.
Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Övriga frågor.
Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande (p.1)

Till årsstämmans ordförande föreslås jur.kand. Linus Löfgren.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. (p. 7b)

Föreslås att årets resultat överföres i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor samt val till styrelsen och revisorer (p. 8-9)

p. 8:

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp för 2020 (47 300 kr) i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen. Arvode skall ej utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

p. 9:

Till styrelsen föreslås omval av Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson och Linda Hellqvist som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen avser utse Marcus Lindström till styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknas att Vishal Nanda har förklarat sig inte vara tillgänglig för omval med anledning av utlandsflytt.

Till revisor och revisorssuppleant föreslås omval av Jenny Gentele (revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant).

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer från och med den 2 april 2020 att finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida (www.samtrygg.com). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.


__________________________

Stockholm i mars 2020

Samtrygg Group AB (publ)

Styrelsen