11:08:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2021-12-20 15:45:00

QuiaPEG Pharmaceuticals AB (“QuiaPEG” eller “Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 löpte ut den 15 december 2021. Totalt nyttjades 6 269 383 teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av 6 269 383 aktier, innebärande en nyttjandegrad om cirka 35,8 procent. QuiaPEG har, som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021, erhållit garantiåtaganden om 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptioner av serie TO5. Bolagets styrelse har därför, i enlighet med ingångna garantiavtal och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna med en teckningslikvid om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 44,2 procent av emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5. QuiaPEG tillförs därmed cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 pågick under perioden från och med den 29 november 2021 till och med löpte ut den 15 december 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 6 269 383 teckningsoptioner av serie TO5, motsvarande cirka 35,8 procent av samtliga teckningsoptioner, för teckning av 6 269 383 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs QuiaPEG cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

Riktad nyemission till garanterna

QuiaPEG har, som tidigare kommunicerats i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021, erhållit garantiåtaganden från ett antal investerare uppgående till 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5. Styrelsen i Bolaget har därför, i enlighet med ingångna garantiavtal och med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission om sammanlagt 7 752 300 aktier till garanterna, vilket kommer att tillföra QuiaPEG en emissionslikvid om ytterligare cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie och betalning för tecknade aktier erläggs kontant av garanterna. Teckningskursen har fastställts i enlighet ingångna garantiavtal och motsvarar den teckningskurs som har fastställts för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra QuiaPEG:s åtaganden mot garanterna i enlighet med deras respektive garantiavtal som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO5 inleddes. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Som tidigare kommunicerats i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021 hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning.
QuiaPEG tillförs därmed totalt cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader via nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 samt den riktade nyemissionen till garanterna.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna och den riktade emissionen ökar antalet aktier i QuiaPEG med 14 021 683 aktier, från 71 323 041 till 85 344 724 aktier. Aktiekapitalet ökar med 7 010 841,50 SEK, från 35 661 520,50 SEK, till 42 672 362 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen av kapital och röster till cirka 16,4 procent.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna som tecknats via teckningsoptioner av serie TO5 kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilket beräknas vara klart omkring vecka 52, 2021.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare och Nordic Issuing var emissionsinstitut till QuiaPEG i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 och den riktade nyemissionen till garanterna.