11:21:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-08-23 15:43:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (1 april – 30 juni 2022)

  • I april tillkännagavs valet av läkemedelskandidat för särläkemedelsprojektet QPG-1030 (peg-teduglutid).
  • I maj meddelades resultatet från företrädesemissionen, där drygt 27% av emissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter, medan knappt 73% tecknades av emissionsgaranter. Totalt inbringades 28,4 MSEK före emissionskostnader.
  • En s.k. ”Notice of Acceptance” erhölls av det australiska patentverket och det blir QuiaPEGs första patent att beviljas inom området antikroppskonjugat (antibody drug conjugates, ADCs).
  • I juni beslutades om en riktad kvittningsemission till garanterna i företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökades därigenom med ca 0,9 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Steen Kröyer har av personliga skäl avgått som styrelseledamot.

Koncernen april - juni 2022
· Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 063 (-3 856) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -674 (-639) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 737 (-4 495) KSEK
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,03 (-0,08) SEK
· Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 31 420 (20 663) KSEK
· Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 11 746 (4 393) KSEK
· Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 910 (3 537) KSEK
 
Koncernen januari - juni 2022
· Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -8 849 (-7 119) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -1 250 (-1 187) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -10 099 (-8 306) KSEK
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,09 (-0,14) SEK
· Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 31 420 (20 663) KSEK
· Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 11 746 (4 393) KSEK
· Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 910 (3 537) KSEK

VD-ord
Vi hade ett händelserikt andra kvartal då flera milstolpar uppnåddes. Tack vare positiva prekliniska resultat för särläkemedelsprojektet QPG-1030 fattade vi beslut om val av läkemedelskandidat (CD-selection) för den fortsatta utvecklingen av projektet. Vidare beviljades i Australien det första patentet inom antikroppsbaserade läkemedel (s.k. ADCs, Antibody Drug Conjugates). Vi konstaterar också glädjande att vårt målinriktade arbete inom affärsutveckling fortsätter att fall väl ut med ett antal aktörer som uttryckt intresse för såväl projekten som för Uni-Qleaverplattformen. Dessutom tycks det senaste halvårets utmanande utveckling inom biotekniksektorn generellt sett ha initierat andra former av transaktionsprocesser än rena licensaffärer, som tex mergers & acquisitions. Denna utveckling kan komma att ge upphov till nya affärsmöjligheter framöver då vi verkar inom ett betydelsefullt drug-delivery område med begränsad konkurrens samt besitter en stark patentportfölj och kommersiellt intressanta projekt.

QuiaPEG arbetar sedan årsskiftet tillsammans med den erfarna firman Cordator Life Science AB inom affärsutveckling. Under våren deltog vi på partneringkonferensen BioEurope som ägde rum digitalt och nu i juni på BioInternational-konferensen i USA. Vi bearbetar och följer upp alla kontakter fortlöpande och vår målsättning är att sluta ett eller flera samarbetsavtal under 2022. En iakttagelse värd att notera är att flera s.k. biosimilar-bolag som tidigare enbart varit fokuserade på inlicensisering av biosimilarer nu även riktar blickarna mot s.k. biobetters (förbättrade versioner av redan existerande läkemedel, dvs det som QuiaPEG arbetar med). Vi ser det som en affärsmöjlighet framöver då vi dels har två intressanta biobetter-projekt i pipeline, dels har möjlighet att med Uni-Qleaverplattformen delta i utvecklingen av många andra biobetters genom att ingå olika samarbetsavtal. Ett skäl till breddningen hos biosimilar-bolagen kan vara att konkurrensen inom biosimilarer är knivskarp där priset är den helt avgörande faktorn. Biobetters, som har väsentligt högre marginaler än biosimilarer och som dessutom erbjuder patentskydd, bör därför framstå som ett bra komplement i biosimilar-bolagens produktportföljer.

Som jag nämnde inledningsvis kunde vi under kvartalet presentera val av läkemedelskandidat för fortsatt utveckling av QPG-1030 som är en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på det godkända läkemedlet teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Marknaden för SBS beräknas omsätta ca USD 2 miljarder år 2030. Kandidatvalet baserades på tidigare och nyligen genomförda farmakologiska studier i råtta och in vitro-studier. Vi arbetar nu med att ta fram ytterligare material av QPG-1030 vid laboratoriet i Uppsala för de fortsatta studierna som ska ligga till grund för den kommande kliniska prövningen. Tidigare resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT) och som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.

En tillgång som ibland kanske inte får den uppmärksamhet som den förtjänar är de immateriella rättigheterna. QuiaPEG har sedan dess bildande målmedvetet arbetat med att bygga upp en stark och växande patentportfölj. Vi har idag många patent beviljade på de kommersiellt viktigaste marknaderna och ytterligare patentansökningar är under beredande. Det hela har möjliggjorts genom vårt goda och långvariga samarbete med en av USAs främsta patentbyråer, Fish & Richardson. I slutändan är det många gånger patentens styrka som avgör värdet på bolaget.
Under kvartalet avslutades en företrädesemissionen som tillförde bolaget cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK, varav kostnader för garanter uppgick till cirka 3,8 MSEK. Vi tackar befintliga och nytillkomna aktieägare för visat förtroende. Vidare rekryterades Hjördis Berg som ny CFO. Hjördis har stor erfarenhet inom den finansiella sektorn och vi ser fram emot ett gott samarbete och hälsar Hjördis varmt välkommen.

Avslutningsvis vill jag å bolagets vägnar tacka Steen Krøyer, som för en tid sedan på egen begäran trädde ut ur styrelsen, för dennes arbete såsom styrelseordförande under fyra års tid. Det har varit fyra år som präglats av ett utmärkt samarbete och vi önskar Steen allt väl framöver!

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden juli-sept 2022 publiceras den 24 november 2022.