07:45:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-01 Split QUIA 100:1
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamt inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-06-03 09:04:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (’’QuiaPEG” eller ’’Bolaget’’) har som tidigare kommunicerats slutfört den företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 28,4 MSEK, före emissionskostnader, vilket offentliggjordes den 6 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Varje unit i Företrädesemissionen bestod av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner serie TO 6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 7 (”Unit”). 

Nu genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, en kvittningsemission om totalt 1 869 866 Units, motsvarande 9 349 330 aktier, 7 479 464 teckningsoptioner av serie TO6 samt 7 479 464 teckningsoptioner av serie TO7, till garanterna i Företrädesemissionen[1] ("Garantiemissionen"). Teckningskursen i Garantiemissionen är, i enlighet med garantiavtalen, 1 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO6 respektive TO7 emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen i Garantiemissionen motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen, och styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med garantiåtagandena rätt till en kontant garantiersättning motsvarande sju och en halv (7,5) procent av garantibeloppet, samt rätt till en garantiersättning i form av nyemitterade Units motsvarande sju och en halv (7,5) procent av garantibeloppet. Garantiersättningen till Biocyclica Holding AB, vilket är ett bolag som ägs av styrelseledamot Mats Nilsson, ska dock enligt garantiåtagandena endast erläggas kontant. Den totala garantiersättningen uppgår således till 3 815 721 SEK, varav 1 869 866 SEK erläggs genom nyemitterade Units i QuiaPEG och 1 945 878 SEK erläggs i kontanter.

Mot denna bakgrund har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2021, beslutat om Garantiemissionen som omfattar totalt 1 869 866 Units riktad till totalt 21 av de 22 garanterna i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Information om garanterna anges i det prospekt avseende Företrädesemissionen som Bolaget publicerat den 19 april 2022.

Aktiekapitalet i QuiaPEG kommer efter registrering av Garantiemissionen att öka med 934 933 SEK till 23 693 525,90 SEK, och det totala antalet utestående aktier och röster i QuiaPEG kommer initialt att öka med 9 349 330 aktier och röster till 236 935 259 aktier och röster. Utspädningseffekten med anledning av Garantiemissionen uppgår således till cirka 3,9 procent.


[1] Dock ej Biocyclica Holding AB.