10:07:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-03-07 08:15:00

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att avbryta den av styrelsen föreslagna företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 om cirka 38,4 MSEK som kommunicerades genom pressmeddelande den 3 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Beslutet har fattats efter diskussioner med samtliga involverade parter och mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden. Beslutet medför att den extra bolagsstämma som skulle äga rum idag den 7 mars 2022 ställs in. Styrelsen har samtidigt beslutat att initiera en reviderad kapitalanskaffningsprocess, huvudsakligen genom en företrädesemission av units. Villkoren för det reviderade emissionsförslaget kommer inom kort att publiceras i ett separat pressmeddelande. Därutöver planerar Bolaget att imorgon den 8 mars 2022 publicera kallelse till ny extra bolagsstämma som planeras att hållas den 7 april 2022.

Bakgrund
Styrelsen i QuiaPEG beslutade, i enlighet med vad som kommunicerats via pressmeddelande den 3 februari 2022, föreslå att en extra bolagsstämma i Bolaget, som skulle äga rum den 7 mars 2022, skulle besluta om att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen skulle omfatta högst 21 336 181 units motsvarande högst 128 017 086 aktier, högst 106 680 905 teckningsoptioner av serie TO6 samt högst 85 344 724 teckningsoptioner av serie TO7. Emissionskursen skulle vara 1,80 SEK per unit innebärande en initial emissionslikvid om högst cirka 38,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen var genom tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till cirka 75 procent, motsvarande en likvid om ca 28,8 MSEK.
 
Skälen till revidering av kapitalanskaffningsvillkoren
Styrelsens beslut att avbryta Företrädesemissionen har gjorts i samråd med samtliga inblandade aktörer samt med beaktande av de rådande marknadsförhållandena. Givet nuvarande aktiekurs för Bolagets aktie har styrelsen bedömt att någon emissionslikvid utöver den garanterade volymen inte skulle inflyta. Sammantaget har styrelsen bedömt att det ur ett kommersiellt perspektiv är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att avbryta Företrädesemissionen och istället inleda en motsvarande kapitalanskaffningsprocess med reviderade villkor. Till följd av den avbrutna Företrädesemissionen väljer Bolagets styrelse av naturliga skäl att ställa in den planerade extra bolagsstämma som skulle äga rum idag den 7 mars 2022.

Steen Krøyer, styrelseordförande, kommenterar beslutet: ’’Den föreslagna unitsemissionen har påverkats väsentligt av nuvarande marknadsturbulens. Därför bedömer styrelsen att det under rådande förhållanden vore oklokt att verkställa en emission vars villkor i hög grad avviker från befintlig aktiekurs. Genom att revidera emissionsförslaget ger vi bolaget en möjlighet att säkerställa viss ytterligare emissionslikvid samt tar hänsyn till de naturliga diskussioner som förts med alla inblandade parter i transaktionen. Vi avser inom kort kommunicera ett reviderat emissionsförslag med tydlig målsättning att göra kapitalanskaffningsprocessen mer attraktiv i förhållande till befintliga aktieägare och övriga intressenter.’’
 
Avsikt att kommunicera villkor för reviderad kapitalanskaffningsprocess
Styrelsen i QuiaPEG har för avsikt att inom kort kommunicera de huvudsakliga villkoren för en reviderat kapitalanskaffningsprocess. Även den reviderade processen kommer i huvudsak att bestå av en företrädesemission av units innefattande en aktie och två olika serier av teckningsoptioner. Formell kallelse till ny extra bolagsstämma för att lägga fram det justerade emissionsförslaget kommer att ske imorgon tisdag den 8 mars 2022.