13:46:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2022-03-30 10:00:00

Styrelsen för ProstaLund AB (publ), org. nr. 556745-3245, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 14:00 på Elite Hotel Ideon (lokal ”Hekto”), Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

På grund av den alltjämt pågående pandemin kommer det inte vara några arrangemang före stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte fysiskt delta i stämman.

Styrelsen har med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Anmälan/rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022, dels antingen senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress ProstaLund AB, att. Bolagsstämma, Scheelevägen 19, 223 63 Lund, eller via e-post på adress bolagsstamma@prostalund.com eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast fredagen den 29 april 2022. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen ProstaLund AB, Scheelevägen 19, 223 63 Lund (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://prostalund.se/arsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Behörighetshandlingar

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://prostalund.se/arsstamma/.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
 13. Stämmans avslutning

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i ProstaLund AB (publ), 2022-05-05

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Mats Alyhr (representerande sig själv), William Gunnarsson (representerande BFCM Sweden Retail Lt) och Sonny Schelin (representerande Schelin Medicin AB). Sonny Schelin har varit ordförande och Kerstin Jakobsson (styrelsens ordförande) har varit sammankallande.

Valberedningen föreslår Fredrik Önnerfors som ordförande vid årsstämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

§ 3 Val av en eller två protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att en protokollsjusterare utses och att André Strandberg utses till protokollsjusterare, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar. Protokollsjusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående förlust disponeras enligt förslaget som kommer att lämnas i årsredovisningen för 2021.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2022). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Lundin, Sonny Schelin och Marianne Östlund samt nyval av Mats Alyhr och Lars Johansson, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås nyval av Mattias Lundin som styrelseordförande. Nuvarande styrelseordföranden Kerstin Jakobsson och ordinarie ledamoten Mikael Linton-Wahlgren har avböjt omval.

Mats Alyhr, född 1984, är en driven entreprenör och företagare från Gotland. Äger och driver bland annat de onoterade bolagen Aktiebolaget Henrik Alyhr och Flyttstädningsakuten AB. Erfarenhet av företagsutveckling, turistnäring, webbutveckling och specialanpassade lösningar inom IT. Är största enskilda aktieägare i ProstaLund AB och har idag ett innehav på drygt 20% av bolagets aktier ( privat och via bolag).

Lars Johansson, född 1966, har en magisterexamen i företagsekonomi från Växjö universitet. Gedigen erfarenhet inom organisationsutveckling, försäljning och marknadsföring inom Life Science. Han har tidigare bl.a. varit VD för Johnson & Johnson AB Nordics och Janssen-Cilag AB Nordics. Han har tidigare varit styrelseledamot i Läkemedelföreningen och är för närvarande styrelseledamot i Schain Research AB.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2021.

Valberedningen föreslår vidare omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) som revisor för bolaget. PWC har meddelat att i det fall PWC väljs kommer Lars Nilsson att utses till huvudansvarig revisor

§ 11 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga en enig styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.
(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen
För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (ii) nedan föreslås bolagsstämman fatta beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från ”lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor” till ”lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor”.
(ii) Minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 46 372 828,50 kronor från 51 525 365 kronor till 5 152 536,50 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 1,00 kronor till 0,10 kronor.
Förslaget har lagts fram i syfte att anpassa kvotvärdet, att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur inför framtida kapitalanskaffning samt att frigöra kapital inför en internationell expansion.
Den föreslagna minskningen kräver som ovan angetts ändring av bolagsordningens bestämmelser om högsta och lägsta aktiekapital, och minskningsbeslutets verkställighet förutsätter vidare Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 51 525 365 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, https://prostalund.se/arsstamma/, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2022
ProstaLund AB (publ)
Styrelsen