07:43:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-04 10:00:00

Fortsatt god underliggande tillväxt…
Den underliggande efterfrågan är fortsatt stark. LEVELs kvarvarande verksamheter – avyttringen av bevakningsverksamheten (Operations) slutfördes sista november – växte 12% organiskt i Q4 och 14% 2023. Offertstocken växte med 100% till rekordnivåer, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt under 2024. Förutom avyttringen av Operations tecknade bolaget ett optionsavtal att få förvärva 40% av en larmcentral. Vi har länge sett en larmcentral som en saknad pusselbit och ser därför detta som positivt.

…och marginalen fortsätter expandera
Åtgärdsprogrammet för ökad lönsamhet, som lanserades i inledningen av 2023, innebar planerade förbättringar av resultatet med 15-20 mkr. Förbättringen under 2023 blev 16 mkr och den kvarvarande verksamheten, vilken till över 90% består av Technology och därför kan jämföras med historiken (Confidence, som slogs ihop med LEVEL 2021, bestod till stor del av nuvarande Technology) visade sin bästa marginal sedan 2011.
 
Tror på nya finansiella mål under året
De nuvarande finansiella målen, 1 mdkr i omsättning med 10% EBITDA-marginal till 2026, inkluderade Operations och det är därför naturligt att bolaget kommer att sätta nya finansiella mål. Vi bedömer att dessa kommer att kommuniceras under året. En nyckel för resultatet framöver kommer att vara koncerngemensamma kostnader, vilka beror på ambitionsnivån och vilken väg de väljer att nå dit. De senaste två åren har de koncerngemensamma kostnaderna legat på 20 mkr. Vi hade bedömt att dessa skulle komma ned mot 12 mkr i årstakt under året. Den högre nivån förklarar våra lägre EBITDA-prognoser för 2024-2024. Vi behåller vårt motiverade värde oförändrat på 1,5-1,7 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 04-03-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/03/04/level_q4_2023.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/