08:03:58 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-02 10:00:00

Rapportkommentar Q2
Diamyds rapport för det andra kvartalet innehöll inga överraskningar. Rörelseresultatet kom in på -30 mkr (-25 mkr) och kassaflödet på -39 mkr (-29 mkr). Kassapositionen i slutet av februari uppgick till drygt 137 mkr. Bolaget meddelar att totalt 300 patienter nu screenats inom ramen för DIAGNODE-3 och estimerar att 100 patienter kommer att ha randomiserats i studien innan april är slut. Denna milstolpe kommer att trigga en milstolpebetalning från JDRF. Kom ihåg att en interimanalys (n=70) kommer att presenteras under sommaren, vilket kommer ge vägledning kring studiens fortsättning.

Mindre estimatjusteringar
Efter rapporten genomför vi mindre estimatjusteringar, där vi bland annat sänker våra antaganden kring rörelsekostnader för kommande år. I och med den kommande företrädesemissionen har vi i dagsläget inget motiverat värde för aktien. Emissionen är inte garanterad, vilket innebär att vi ännu inte vet vad den totala utspädningen kommer att bli. Vår ambition är att publicera ytterligare en analysuppdatering när vi vet utfallet i emissionen.
 
Den kommande företrädesemissionen
Diamyd meddelade nyligen att bolaget kommer att genomföra en företrädesemission om maximalt 114 mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen i emissionen uppgår till 12 kronor per aktie. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 2 och 16 april 2024. Nettolikviden från emissionen kommer främst att gå till den pågående DIAGNODE-3-studien (70%). Bolaget avser även använda pengarna för att fortsätta utvecklingen av sin tillverkningsfacilitet i Umeå, bredda den antigen-specifika immunoterapiplattformen, samt stötta övrig administration.

Anders Essen-Möller, styrelseordförande och grundare av bolaget, har åtagit sig att teckna units i emissionen för cirka 1 mkr. VD Ulf Hannelius kommer att teckna sin pro rata-andel, motsvarande cirka 0,4 mkr. De totala teckningsförbindelserna i emissionen uppgår till cirka 1,6 mkr (1,4% av emissionen).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-04-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/02/dmydb20240402.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/