06:45:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-18 11:00:00

Inför Q1: marknadsdata indikerar underliggande tillväxt i Sverige
Vi förväntar oss en omsättningstillväxt om 4% för Q1’24, vilket är baserat på förväntningar om positiv organisk tillväxt men även valutamedvind (EUR/SEK). Vi anser att en tillväxt om 4% skulle innebära en stark start av 2024 för Björn Borg, bland annat med hänsyn till bolagets fortsatt restriktiva inställning till kampanjer och generella fokus på lönsamhet. Inför rapporten noterar vi att Svensk Handels Stilindex indikerar en ackumulerad tillväxt för svensk klädhandel om 2% y/y för perioden januari – mars 2024. Detta indikerar en underliggande marknadstillväxt i Sverige, samtidigt som sambandet mellan Svenskt Stilindex och redovisad omsättningstillväxt varit begränsad över en treårsperiod, men förbättrats under 2023 (se sid. 2). Vi ser vidare indikationer på att den generella onlinehandeln går starkt i Sverige. Januari- och februarisiffrorna för den totala e-handeln i löpande priser indikerar en tillväxt om 19% respektive 14% y/y. Vi bedömer att Björn Borg kommer att påvisa momentum i den egna onlinekanalen, vilket tillsammans med datapunkterna om den underliggande marknaden underbygger våra tillväxtprognoser för det första kvartalet.

Skointegrationen med korta utmaningar men långsiktig potential
Vi förväntar oss att segmentet konsumentdirekt kommer att uppvisa tillväxt om 6% y/y i Q1. Detta drivs av ökad omsättning i egen online, omsättningen inom egna butiker väntas minska drivet av butiksstängningarna sedan Q1’23. Inom de andra segmenten bedömer vi att grossistförsäljningen kommer redovisa tillväxt om 5% för Q1 samtidigt som försäljning via distributörer i stort antas ha varit oförändrad. Vidare bedömer vi att marginalen för koncernen kommer att stärkas y/y i Q1, drivet av starkare bruttomarginal, vilket i sin tur drivs av bland annat generellt lönsamhetsfokus samt förbättrad kanalmix y/y. Sammantaget räknar vi med en rörelsemarginal om 13,5% (12,7%). Vi förväntas oss något ökade marknadsföringskostnader y/y för helåret 2024, bland annat för att fortsätta driva tillväxt i egen online, men räknar ändå med marginalexpansion. Vi ser endast begränsade effekter från den meddelade integrationen av skoverksamheten, och att de primära effekterna av detta kommer tydliggöras med start i Q2.
 
Inga estimatjusteringar
Vi gör inga justeringar av våra prognoser eller vårt motiverade värde. Vi ser ett motiverat värde om 61-63 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-04-2024 kl. 08:12
https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/17/borg20240416.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/