07:10:39 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-11 10:00:00

Skapar ett konkurrenskraftigt bolag i regionen
Samgåendet mellan Aros och Besqab skapar en av de ledande bostadsutvecklarna i Stockholmsregionen med en portfölj om ca 8 400 byggrätter i olika stadier av projektutveckling. Den konsoliderade entiteten hade 2 480 lägenheter i produktion i Q3’23 där närmare 80% var sålda. Vid årsskiftet hade Besqab även ett förvaltningsfastighetsbestånd som färdigutvecklat värderades till 1 624 mkr med ett driftsnetto om 68 mkr. Av dessa fastigheter har delar sålts till ett värde om 770 mkr, vilket ger ett likviditetstillskott om 242 mkr under 2024. Vi bedömer även att bolaget kommer kunna se operativa och finansiella synergier framöver då storleken stärker relationen mot banker och underleverantörer.

Försiktigt lagda estimat givet marknadsläge
I och med att antalet bostäder i produktion stiger kraftigt och att Besqab höjer vi våra intäktsestimat med, i snitt, 77% under 2024-2025. Vi har dock varit försiktiga i våra estimat för byggstarter; under 2024 har Aros potential att starta ca 1 300 bostäder och 2 000 under 2025. Vi räknar med att den konsoliderade enheten startar 500 respektive 1 000 bostäder dessa år. Under 2024 sjunker EBITDA med ca 34%. Detta beror på att Besqab tillför ett antal lågmarginalprojekt samt en ökad kostnadsbas. 2025-2026 stiger EBITDA kraftigt. Vår konservativa syn på det konsoliderade bolagets byggstarter under 2024 och 2025 innebär att vi justerar ner EPS med ca 17% 2025 som en följd av ett ökat antal aktier. 2026 stiger EPS med 21%.
 
Oförändrad syn på långsiktig potential
Vi anser att den långsiktige investeraren bör blicka åt det värde vi ser på den färdigutvecklade portföljen, som efter justeringar för det nya antalet aktier och en förenkling av nuvärdesberäkningen uppgår till 50-60 kr. I närtid anser vi dock att det rapporterade egna kapitalet och den implicita avkastningen bör vara den avgörande faktorn i värderingen. Vi bedömer att det konsoliderade bolaget bör värderas på en P/B-multipel om 1,1x, vilket ger ett motiverat värde om 40-44 kr. På dessa nivåer är den implicita avkastningen på eget kapital ca 8% under 2025-2026, vilket är i paritet med det historiska snittet för sektorkollegan JM de senaste tio åren. Givet våra konservativt lagda estimat ser vi en uppsida i både estimat och värdering när potentiella synergier realiseras och att sentimentet på bostadsmarknaden vänder.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-04-2024 kl. 07:30: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/11/aros_20240319_copy_2.pdf
Detta är en analyskommentar från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/