06:52:48 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-28 10:00:00

Fortsatt utmanande kvartal med få ljusglimtar
Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 9,9m, vilket i princip var i linje med föregående år. Det var ca 3% lägre än vårt estimat för kvartalet. Justerad EBITDA i kvartalet uppgick till EUR 1,4m, vilket motsvarar en marginal om 14%. Utfallet var ca EUR 1m under vårt estimat. Bolaget stärker dock EBITDA med 20% q/q. Avvikelsen går främst att förklara med 1) lägre omsättning, 2) avsaknad av aktiveringar i kvartalet och 3) marginellt högre kostnadsbas på främst personal. Resultatet för perioden uppgick till EUR -8,0m – justerat för EO-poster relaterat till goodwill-nedskrivningar (EUR 7,2m) och övriga finansiella poster uppgick resultatet till EUR -0,4m.

Inväntar vändning i organisk tillväxt
Vi bedömer att de strategiska initiativ som bolaget tagit under året och renodlingen av verksamheten är strategiskt sunda. Trots detta är vi avvaktande i våra estimat och justerar ned intäkterna med 4,5% på innevarande år och 5,3% 2025. Vi bedömer att det stundande Europa-mästerskapet i fotboll kommer gynna Acroud men vill se en återgång till organisk tillväxt innan vi skruvar upp våra tillväxtestimat. Baserat på en högre kostnadsbas sjunker våra EBITDA-estimat med 17,1% 2024 och 16,9% 2025. Vi ser en potential till marginalexpansion i Acroud givet de höga marginalerna i industrin samt tillväxten q/q i EBITDA, men är fortsatt konservativa tills vi ser en starkare utveckling i organisk tillväxt.
 
Justerar motiverat värde för att reflektera estimat
Vi justerar vårt motiverade värde till 1,8-2,0 kr (2,2-2,3). Den främsta anledningen till justeringen är, förutom estimatförändringarna, ändrade långsiktiga antaganden kring marginal och tillväxt. Trots ett utmanande år för resultaträkningen, som dominerats av nedskrivningar och negativt resultat, ser vi att bolaget genererar ca EUR 4,2m i kassaflöde från rörelsen
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/27/acroudq4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/