17:38:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-11-23 08:50:00

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under tredje kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,3 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de noterade innehaven. Per 30 september 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 1,74 kr. Under kvartalet har CapSek gjort mindre följdinvesteringar i Klash på 0,2 MSEK samt Talkamatic på 0,1 MSEK samt avyttrat samtliga aktier i Glase Fintech. Vid utgången av perioden uppgår investeringsportföljen till innehav i 14 techbolag. Efter periodens utgång har bolaget genomfört en företrädesemission av preferensaktier. Totalt tecknades 3 125 668 preferensaktier, motsvarande cirka 20,5 procent av företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Anledningen till nyemissionen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Efter kvartalets utgång har bolaget dessutom gjort följdinvesteringar i Itatake på 0,6 MSEK samt AI Medical Technology på 0,25 MSEK.

Rättelse avseende antalet preferensaktier tecknade i tidigare genomförd företrädesemission

Den 18 oktober 2022 offentliggjorde styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget" eller "CapSek”) utfallet avseende nyemissionen av preferensaktier med företrädesrätt för CapSeks aktieägare (”Företrädesemissionen”) som genomfördes i oktober. I nämnda pressmeddelande framgick det felaktigt att det totala antalet preferensaktier som tecknades i Företrädesemissionen uppgick till 3 138 068 preferensaktier fördelat på 2 008 412 preferensaktier tecknade med stöd av teckningsrätter, 329 429 preferensaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (varav betalning för totalt 357 preferensaktier skedde genom kvittning av garanters fordran på garantiersättning) samt 800 227 preferensaktier tecknade av de parter som hade lämnat garantiåtaganden i enlighet med ingångna garantiavtal. Det korrekta antalet preferensaktier som tecknades i Företrädesemissionen var 3 125 668 preferensaktier fördelat på 2 008 412 preferensaktier tecknade med stöd av teckningsrätter, 329 429 preferensaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (varav betalning för totalt 357 preferensaktier skedde genom kvittning av garanters fordran på garantiersättning) samt 787 827 preferensaktier tecknade av de parter som hade lämnat garantiåtaganden i enlighet med ingångna garantiavtal, dvs. 12 400 färre preferensaktier än tidigare meddelat.

Sammanfattning för perioden
2022-07-01 - 2022-09-30

Alla belopp i TSEK2022
3M
(juli-sept)
2021
3M
(juli-sept)
2021
12M
(jan-dec)

Nettoomsättning2045132
EBITDA*-1 057-1 065-3 941
EBIT**-2 035-1 981-7 604
Finansnetto***-5 273-4 088-15 791
Periodens resultat-7 309-6 068-23 395
Resultat per aktie****-0,357-0,648-2,144
Antal aktier (i tusental)20 4559 36610 911

Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
14 6467 7378 046
Resultat per aktie före utspädning*****-0,499-0,784-2,908
Resultat per aktie efter utspädning******-0,402-0,784-2,908
Eget kapital35 65436 36237 556
Soliditet96,5 %99,3 %98,6 %
Substansvärde per aktie*******1,742,673,44
Aktiekurs (kr)0,873,73,30
Substansrabatt (-) /-premie (+)-50,0 %+38,6 %-4,1 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne hav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut. Substansvärdet per 2022-06-30 baseras på det nya antal aktier som existerar efter utfallet av apportemissionen till följd av förvärvet av Nordic Tech Fund (NTF) -portföljen.

Väsentliga händelser under kvartalet

Omsättningen uppgick till 20 TSEK (45 TSEK)

Resultat per aktie blev -0,357 SEK (-0,648 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till -7 309 TSEK (-6 068 TSEK)

Bolaget gör en följdinvestering i Klash på 0,2 MSEK. Finansieringen är i form av ett konvertibellån.

Bolaget gör en följdinvestering i Talkamatic på 0,1 MSEK. Finansieringen är i form av ett konvertibellån.

Bolaget avyttrar samtliga aktier i Glase Fintech. Innehavet var innan avyttringen bokfört till 0 kr och avyttringen innebar en positiv resultateffekt understigande 0,1 MSEK.

Bolaget erhåller en checkkredit på 1,5 MSEK, varav 0 kr är utnyttjat vid periodens utgång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget genomför en företrädesemission av preferensaktier. Totalt tecknades 3 125 668 preferensaktier, motsvarande cirka 20,5 procent av företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Anledningen till nyemissionen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen.

Bolaget gör en följdinvestering i Itatake på 0,6 MSEK. Finansieringen är i form av ett konvertibellån.

Bolaget gör en följdinvestering i AI Medical Technology på 0,25 MSEK i samband med att AI Medical gör en nyemission. CapSeks ägande uppgår efter emissionen till 5 procent.

Bolaget inleder samarbete med Tailorbird, ett konsultbolag som hjälper tillväxtbolag att få starka och hållbara varumärken genom bland annat varumärkesstärkande insatser. Genom samarbetet utökas CapSeks nätverk för att få information om och kontakt med intressanta techbolag.

VD har ordet

Värderingarna för tillväxtbolag har fortsatt ner under tredje kvartalet i år, vilket drabbar värderingen av CapSeks portfölj. Resultatet för kvartalet uppgår till -7,3 MSEK, varav nedvärderingar i portföljen uppgår till -5,4 MSEK. Aktiekurserna för CapSeks fyra noterade innehav har gått ner i snitt 33 procent under kvartalet, dessa nedvärderingar motsvarar större delen av den totala värdeminskningen under kvartalet.

Ett budskap som tål att upprepas är att det är orealiserade värdeminskningar. Merparten av bolagen utvecklas väl, de 7 onoterade portföljbolagen i scale-up fas ökar sin nettoomsättning med 39 procent under årets första 9 månader jämfört med samma period föregående år (i skrivande stund har inte alla noterade bolag publicerat sina kvartalsrapporter, därav är de inte med i nyckeltalet). De 7 onoterade bolagen är Arkimera, Itatake, PubQ, Noda, Tölve, Klash och Talkamatic.

Av alla 14 portföljbolag vi har idag vill jag lyfta fram några operativa framgångar. Hoodins digitala mediabevakningsverktyg används numera av Mölnlycke Healthcare inom deras Regulatory Intelligence-arbete. AI Medical, som utvecklar teknik för att upptäcka elakartade hudförändringar, genomför studier enligt plan och ser lovande ut samt har nu också blivit ISO-certifierade. Appspotr, som har en lowcodeplattform för appar, har ingått flera nya avtal, bland annat med Elon Group. Klash, som har en plattform för samarbete kring TV och filmprojekt, har nu runt 500 aktiva användare fördelat på 5 kunder med en intressant pipeline av nya kunder.

Värdeskapande tar tid och även om portföljen uppvisar bra tillväxt och merparten av bolagen utvecklas väl kan vi inte alltid synliggöra värden direkt, särskilt inte under ett marknadsklimat där värderingar går ner. Den långsiktiga potentialen i befintlig portfölj ser jag som mycket god, bolagen är verksamma inom olika framtidsbranscher som energieffektivisering, digitalisering av restauranger, lowcodeplattformar och machine learning. Eftersom bolagen är verksamma inom lite olika områden uppnår vi också en god riskspridning i portföljen. Att vi är på rätt väg med flera investeringar bekräftas av att det finns intressen och pågående dialoger om förvärv av flera av portföljbolagen. Det rör sig om både industriella och finansiella aktörer som visar intresse. Nu tror jag att just dessa dialoger är alldeles för prematura för att bolagen ska kunna erhålla bud på attraktiva nivåer. Vi räknar med att det tar upp till 7 år innan bolagen har en tillräckligt bra position för att bli uppköpta till värderingar som visar på den inneboende höga potentialen i bolagen.

Nu har vi precis genomfört emissionen av preferensaktier vilket gav ett tillskott i kassan för fortsatta investeringar. Portföljen har växt kraftigt på kort tid genom förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj och i närtid kommer vi därför främst fokusera på följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Vi har samtidigt ett fortsatt stort inflöde av potentiella investeringar, varav flera bolag är riktigt intressanta och passar vår strategi väl. Framtida värdeskapande och kapitaltillskott avser visa på potentialen i befintliga och tillkommande portföljbolag, vilket är byggstenar för att nå vår första riktigt stora milstolpe som är ett förvaltat kapital överstigande 500 MSEK.

Med vänliga hälsningar

Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Bolaget håller en presentation på onsdag 23 november kl 9:00 via länk. Det ges möjlighet att ställa frågor på mötet. Anmälan sker genom att maila till info@capsek.se.