06:13:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2023-11-20 08:00:00

Positiva kliniska och prekliniska resultat och säkrad finansiering med fokus på NEX-22 och nästa steg i partnerprojekt

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • Nanexa erhöll farmakokinetiska data från fas I-studien NEX-20-01 som konfirmerade en frisättningsprofil av lenalidomid i olika doser upp till 21 dagar och meddelade även att slutliga data på säkerhet och tolerabilitet förväntas i oktober 2023.
 • Nanexa erhöll resultat från en preklinisk studie av NEX-22 i minigrisar som bekräftar en lång frisättningsprofil av liraglutid, vilket tidigare setts i råtta. Data visar att en frisättningsprofil av NEX-22 kan erhållas i minst 28 dagar vilket var den farmakokinetiska studiens längd och målet med studien.
 • Nanexa beviljades ett patent i Indien avseende bolagets PharmaShell®-teknologi. Patentet omfattar den relevanta tillverkningsmetoden, belagda läkemedelspartiklar som resulterar därav och farmaceutisk komposition som innehåller dessa partiklar. PharmaShell-patentet är sedan tidigare godkänt i USA, Japan, Korea, Kina, Kanada och Europa och med godkännandet i Indien har Nanexa nu patent i samtliga länder där man ansökt om patentskydd.
 • Nanexa meddelade den 21 september att bolaget genomför en företrädesemission om cirka 121 MSEK som var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 75 MSEK. Bolaget beslutade vidare till följd av företrädesemissionen att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023 till den 20 november 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa meddelade i oktober att fas I-studien NEX-20-01 har slutförts med de sista uppföljningsbesöken för den sista av de tre dosnivåerna som studerats. Utöver tidigare kommunicerad positiva resultat från den farmakokinetiska utvärderingen har bolaget nu även erhållit slutliga säkerhets- och tolerabilitetsdata som också stödjer projektets vidare utveckling.
 • Nanexa offentliggjorde den 11 oktober 2023 ett EU-tillväxtprospekt med anledning av den tidigare annonserade företrädesemission.
 • Nanexa meddelade den 20 oktober att bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelse om cirka 4,7 MSEK i den pågående företrädesemissionen från en av bolagets största aktieägare, Applied Materials Europe B.V., ett bolag i samma koncern som Applied Ventures, LLC.
 • Nanexa offentliggjorde den 30 oktober utfallet i bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK, för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober. Utfallet visade att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av företrädesemissionen, hade tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed utnyttjades garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier och företrädesemissionen tillför bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2023

 • Omsättningen uppgick till: 6 683 (1 531) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 488 (-11 927) kSEK
 • Periodens resultat uppgick till: -6 694 (-12 045) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,11 (-0,24) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -17 790 (-21 297) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 20 569 (45 608) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2023

 • Omsättningen uppgick till: 22 511 (2 040) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -25 258 (-40 112) kSEK
 • Periodens resultat uppgick till: -25 247 (-40 639) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,42 (-0,80) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -60 613 (-60 052) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 20 569 (45 608) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 20 november kl 15:00

En livesänd kommentar med vd David Westberg, CFO Björn Svanström och styrelseordförande Göran Ando hålls den 20 november kl. 15:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig via denna länk.

Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.