15:59:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Biovica International är ett läkemedelsbolag som inriktar sin forskning mot behandling av solida tumörer. Bolaget utvecklar metoder för mätning utav cellproliferation, där testet tas via blodprov. Proven analyserar risken för utvecklingen av enzymet tymidinkinas (TK), en enzym som har koppling till tumörers tillväxt. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2022-06-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-12 Extra Bolagsstämma 2022
2021-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2021-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Årsstämma 2022
2021-06-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-06-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-30 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2019-08-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Årsstämma 2020
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2020
2019-03-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2017-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Årsstämma 2018
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017
2020-08-27 17:10:00

Vid årsstämma i Biovica AB (publ) i Uppsala den 27 augusti 2020 fattades följande beslut.


Fastställande av räkenskaperna för 2019/2020 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019/2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019/2020 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor och till styrelsens ordförande 400 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander, Jesper Söderqvist och Henrik Osvald samt nyvaldes Marie-Louise Fjällskog och Annika Carlsson Berg. Lars Holmqvist omvaldes som ordförande för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare som bland annat innebär att rörlig kontant ersättning inte ska överstiga 40 procent av den fasta lönen.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som motsvarar högst 20 procent av det sammanlagda aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda och styrelsen
Årstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram till anställda om 220 000 optioner vars maximala utspädningseffekt beräknas uppgå till högst cirka 0,93 procent av det totala antalet aktier.

Årstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram till styrelsen om 200 000 optioner vars maximala utspädningseffekt beräknas uppgå till högst cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier.