08:58:45 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-03-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-16 X-dag ordinarie utdelning AVENT B 0.00 SEK
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-17 X-dag ordinarie utdelning AVENT B 0.00 SEK
2022-06-16 Årsstämma 2022
2022-05-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-10 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken och plattformar för att bygga varumärken i Kina. Nuvarande portfölj inkluderar dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B. Aventura Group har sitt säte i Stockholm, och har kontor i Shanghai och Hong Kong.
2021-06-02 09:02:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aventura Group AB (publ) (”Aventura” eller ”Bolaget”) meddelade idag att Bolagets emission av aktier av serie B om 18,2 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 151 procent. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. Totalt tillförs Bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier av serie B vid Nasdaq First North Growth Market är den 14 juni 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning

Aventura har genomfört en spridningsemission av aktier av serie B inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige erbjöds att teckna högst 650 000 aktier av serie B till ett pris om 28 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 18,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 19-31 maj 2021. Likviden från Erbjudandet ska användas till planerade tillväxtsatsningar i form av investeringar i joint-ventures-bolag samt för att utöka organisation och intern förmåga för att möta efterfrågan från varumärken.

Slutligt utfall

Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 650 000 aktier av serie B emitteras, varav cirka 1,1 MSEK betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Efter registreringen av samtliga emitterade aktier kommer antalet aktier av serie B i Bolaget att öka från 1 608 011 till 2 258 011. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 536 003,60 SEK till 666 004,00 SEK. Sedan innan har Bolaget även 1 072 007 aktier av serie A utestående.

Gustav Åström, VD, kommenterar

‘’Vi är väldigt glada över det stora intresset från allmänheten och strategiska partners för vår notering på First North och välkomnar alla nya aktieägare. Genom emissionslikviden kan vi i en snabbare takt växa och utöka befintlig kundstock, specifikt inom affärsområdet Market Partnership, och möjliggöra investeringar i joint-ventures tillsammans med intressanta varumärken. Vi står således inför en spännande tillväxtfas och ser med tillförsikt på kommande år.’’

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier av serie B har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt har cirka 450 investerare tilldelats. Besked om tilldelning av aktier av serie B lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut: 2 juni 2021
  • Likviddag: 4 juni 2021
  • Beräknad första dag för handel för Bolagets aktier av serie B är den 14 juni 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser i samband med noteringen. HWF Advokater AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aventura Group AB (publ)
Gustav Åström
VD
Tel: +86 158-0086-2274
Email: gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura

Aventura Group AB (publ) är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator. Aventura erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Sedan start 2011 har Bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura har sitt säte I Shanghai, med ytterligare kontor i Hong Kong och Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Aventura eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.