02:13:19 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-08-27 07:30:00

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2021

VD Peter Zonabend kommenterar:
Under kvartalet har vi fortsatt vår utvecklingsresa genom tillkommande förvärv, ytterligare byggnation och utveckling på våra fastigheter samt vår gröna omställning av portföljen. Vi hoppas kunna fortsätta denna expansion och omställning där det visas allt tydligare att just den gröna omställningen är av yttersta vikt. Vi ser dock att det finns många initiativ som kan verka hållbara och goda för miljön men inte håller för närmare granskning. Som i allt gäller det att vara noggrann och tänka långsiktigt.

Perioden 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 45,6 procent från 64,2 Mkr till 93,4 Mkr
 •  Hyresintäkterna ökade med 44,2 procent från 58,4 Mkr till 84,1 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 67,6 Mkr (48,0 Mkr) en ökning med 40,1 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21,8 Mkr (13,4 Mkr)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 160,6 Mkr (13,5 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 157,3 Mkr (19,7 Mkr)
 • Förändring i fastighetsvärde från 1 649 Mkr till 2 887 Mkr vilket motsvarar en ökning på 75,1 procent

Andra kvartalet april – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 38,2 procent från 33,8 Mkr till 46,7 Mkr
 • Hyresintäkterna ökade med 48,0 procent från 28,9 Mkr till 43,5 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 34,3 Mkr (26,9 Mkr) en ökning med 27,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12,8 Mkr (11,1 Mkr)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 146,7 Mkr (9,7 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 137,4 Mkr (17,0 Mkr)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 29 april emitterade Arwidsro framgångsrikt gröna hybridobligationer om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 500 Mkr. Den 4 maj tecknades 100 Mkr varigenom ramverket blev fullt utnyttjat. Emissionen var signifikant övertecknad med stort institutionellt intresse. Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader Stibor plus 690 baspunkter fram till första inlösendagen. Arwidsro har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna från och med den 29 april 2025.
 • Arwidsros äldreboende, Brädgården 1, i Norrtälje Hamn färdigställdes med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Äldreboendet omfattar 80 lägenheter med Humana som operatör och största hyresgäst. Byggnaden har solceller och sedumtak samt laddstolpar för elbilar. Projektet påbörjades hösten 2019 och färdigställdes i maj 2021.
 • Den 30 juni förvärvades Ölands Köpstad med en uthyrningsbar yta om 13 722 kvm i Färjestaden i Mörbylånga kommun för ett överenskommet fastighetsvärde om 208 Mkr med ett hyresvärde om cirka 23 Mkr. Ölands Köpstad är en mycket stark handelsplats med pågående detaljplanearbete om 20 000 kvm BTA bostäder. Handelsplatsen har en starkt ökande omsättning och en ekonomisk beläggningsgrad om 97 procent. Ölands Köpstads ankarhyresgäster består av ICA, Mörbylånga kommun och Systembolaget. En förstudie för certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift har inletts.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli förvärvade Arwidsro E-Center i Löddeköpinge. E-Center är en modern dagligvaruankrad handelsfastighet med en uthyrningsbar area om 11 242 kvm och har en beläggningsgrad om 100 procent med Willys, Blomsterlandet och Stadium Outlet som ankarhyresgäster. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 145 Mkr med ett hyresvärde om 14,4 Mkr.
 • Den 1 juli tillträdde Arwidsro huvuddelen av aktierna i Orminge Entré AB som kommer utveckla fastigheten Orminge Entré med hyresbostäder, livsmedelshandel och parkeringsgarage.
 • Efter periodens utgång har två mindre fastigheter avyttrats som ej ansågs vara strategiska. Avyttringen har skett något över värdering.