01:56:33 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-04-26 09:20:00

 Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare med start 27 april 2021. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera gröna hybridobligationer med en förväntad volym om 300 miljoner SEK, vilka kommer att vara efterställda Arwidsros utestående seniora obligationer. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. En emission av hybridobligationer kommer att ytterligare stärka Arwidsros finansiella ställning och ska redovisas som eget kapital. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med bolagets gröna ramverk (https://arwidsro.se/ir/gront-ramverk/), vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat fastigheter som är klassificerade som gröna samt investeringar i energieffektiviseringar.

I samband med den potentiella emissionen annonserar Arwidsro att bolaget överväger förvärv av fastigheter med ett värde uppgående till ca 410 miljoner SEK och med ett bedömt driftnetto om ca 24 miljoner SEK. En emission av gröna hybridobligationer förutsätter dock inte att förvärvet av fastigheter genomförs. Därutöver meddelas att värdet av de av Arwidsros pågående projekt som närmar sig färdigställande överstiger kalkylerat värde om ca 30 miljoner SEK, vilket i sig förväntas leda till en positiv resultateffekt under andra kvartalet 2021 om ca 30 miljoner SEK.