01:37:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-05-27 14:45:00

Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) offentliggjorde den 29 april respektive 4 maj 2021 en framgångsrik emission av gröna hybridobligationer till ett totalt värde om 500 Mkr (ISIN: SE0015812300). Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 690 baspunkter fram till första inlösendagen. Arwidsro har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna från och med den 6 maj 2025.

Enligt hybridobligationsvillkoren har Arwidsro åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Med anledning av detta har Arwidsro upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Arwidsros webbplats www.arwidsro.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och första dag för handel beräknas infalla omkring den 31 maj 2021.