01:17:22 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-04-29 17:30:00

Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 500 Mkr (”Hybridobligationerna”). Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 690 baspunkter fram till första inlösendagen. Arwidsro har möjlighet att förtidsinlösa Hybridobligationerna från och med den 6 maj 2025. Emissionen var signifikant övertecknad från en bred bas av investerare. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Arwidsro avser att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

- Vi är mycket tacksamma över det starka och breda intresset från marknaden. Kapitaltillskottet stärker ytterligare Arwidsros finansiella ställning, vilket bidrar till att vi kan fortsätta utöka vår fastighetsportfölj inom ramen för vårt gröna ramverk, kommenterar Peter Zonabend, VD på Arwidsro

- Det är glädjande att investerare visar stort intresse för vår gröna omställning. Det är ett viktigt kvitto för oss och vår hållbara resa, säger Maria Björkling, Hållbarhetsansvarig på Arwidsro.

Nordea och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av Hybridobligationerna. G&D har agerat legal rådgivare till Arwidsro.