00:21:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2019
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-16 08:00:34
Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 17.30 på Zenit Design AB:s kontor, Södra Promenaden 9, 211 29 Malmö. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018;
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget (under adress Iconovo AB, "Årsstämma", Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund), per telefon 0725-040668 eller via mail till mea.lindsjo@iconovo.se senast fredagen den 11 maj 2018.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) onsdagen den 9 maj 2018. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.iconovo.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en eller två protokolljusterare
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Verkställande direktörens anförande
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 • Beslut om
 • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 • Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 • Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 • Val av revisor
 • Beslut om principer för utseende av valberedning
 • Beslut om ändring av bolagsordningen (styrelsens säte)
 • Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 • Stämmans avslutande
 • FÖRSLAG TILL BESLUT

  Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

  Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att styrelsens ordförande Mats Johansson väljs som ordförande på årsstämman.

  Punkt 9.a. - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 och att resultatet balanseras i ny räkning.

  Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

  Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att styrelsen består av sex ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.

  Punkt 11 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

  Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att styrelsearvodet ska utgå oförändrat med 139 500 kronor, fördelat med 46 500 kronor till styrelsens ordförande och 23 250 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.

  Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

  Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

  Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår omval av Mats Johansson, Orest Lastow, Mårten Rittfeldt, Maria Öhlander, Berndt Axelsson och Sven Totté, samt omval av Mats Johansson som styrelsens ordförande.

  Punkt 13 - Val av revisor

  Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget, Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

  Punkt 14 - Beslut om principer för utseende av valberedningen

  Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019 ska gå till enligt följande:

  Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2018 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

  Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen.

  Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2019. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

   Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

  Valberedningen ska inför årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

  Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen (styrelsens säte)

  Styrelsen föreslår att § 2 i bolagsordningen ändras enligt följande.

  Nuvarande lydelse                                                Föreslagen lydelse

  §2 Styrelsens säte                                                  §2 Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.     Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

  För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

  Punkt 16 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna. Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster stöder förslaget.

  Antalet aktier och röster

  Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 6 776 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

  Upplysningar på stämman

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

  Handlingar

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.iconovo, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

  Lund i april 2018

  Iconovo AB

  Styrelsen

  För ytterligare information kontakta;

  Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se

  Om Iconovo AB

  Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

  Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

  Mer information om verksamheten finn på www.iconovo.se.

  Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund. Iconovo AB (publ) är listade på Nasdaq First North sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.

  Kallelse till Årsstämma 2018

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Iconovo AB publ via Globenewswire