07:23:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 Årsstämma 2023
2023-06-15 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-16 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2022-06-15 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-12 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-28 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Tangiamo Touch Technology är ett teknikbolag. Bolaget arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming, där patent innehas inom touch teknologi och visuell identifiering. Inom touch appliceras tekniken för styrning av system som exempelvis elektroniska spelbord. Visuell identifiering används för att läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel. Produkterna finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg på global nivå.
2022-11-23 17:11:02

Göteborg, 23 november 2022 - Styrelsen i Tangiamo Touch Technology AB ("Tangiamo" eller "Bolaget"), har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2022, beslutat att genomföra en riktad emission av sammanlagt 46 027 250 aktier med betalning genom kvittning (den "Riktade Emissionen") till Bolagets tidigare största fordringshavare Modelio Equity AB (publ) och Eslom Capital AB ("Tecknarna"). Teckningskursen har fastställts till aktiens kvotvärde, 0,10 SEK, vilket motsvarar en premie om cirka 22 procent i förhållande till gårdagens stängningskurs vilket uppgick till cirka 0,082.  Genom den Riktade Emissionen kvittar Tecknarna samtliga sina utestående fordringar gentemot Bolaget, uppgående till sammanlagt ca 4,6 MSEK.  I och med föreliggande konvertering är bolaget sånär på helt skuldfritt bortsett från kortare rörelserelaterade leverantörsskulder och liknande 

Bakgrund och motiv 
Bolagets styrelse har identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Efter ingående diskussioner med Tecknarna har Bolaget och Tecknarna enats om att genomföra den Riktade Emissionen varigenom Tecknarna kvittar samtliga sina utestående fordringar gentemot Bolaget som betalning för nyemitterade aktier. Det är styrelsens bedömning att en väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. En väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning innebär även en minskning av Bolagets kostnader, vilket är positivt för Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att den Riktade Emissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna stärka Bolagets balansräkning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket har varit av yttersta vikt givet Bolagets begränsade personella resurser. Styrelsen gör också bedömningen att genomförandet av en företrädesemission i dagens marknadsklimat skulle innebära en hög risk för att misslyckas med att tillgodose Bolagets behov av en omedelbart stärkt balansräkning. Styrelsen har i detta avseende även beaktat den höga volatiliteten i Tangiamos aktie, det höga antalet nyligen genomförda nyemissioner på Nasdaq First North Growth Market och att merkostnaden för en företrädesemission, såsom rådgivningsarvoden och garantiersättning skulle vara oproportionerligt stor mot den begränsade storleken på den kortsiktigt nödvändiga förstärkningen av balansräkningen. Styrelsen bedömer vidare att genomförandet av en riktad emission utan en kraftig rabatt i dagens marknadsklimat är positivt för Bolaget, aktiens aktiekurs och därmed indirekt även Bolagets samtliga befintliga ägare. 

Villkor, antal aktier, aktiekapital och utspädning
Den Riktade Emissionen omfattar 46 027 250 nya aktier som emitteras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde om 0,10 SEK per aktie, vilket innebär att Tangiamos balansräkning stärks med cirka 4,6 MSEK. Teckningskursen för den Riktade Emissionen har fastställts genom långtgående förhandlingar på armlängds avstånd med Tecknarna. Inom ramen för förhandlingarna har Bolaget och Tecknarna, i samband med en överenskommen förlängning av utestående lån med ursprunglig förfallotidpunkt den 27 oktober 2022, enats om en tillkommande uppläggningsavgift vilken ackumulerats på ursprungligt fordringsbelopp. Uppläggningsavgiften har motsvarat ca 20 procent av tidigare lånebelopp och har av Bolagets styrelse bedömts marknadsmässig mot bakgrund av Bolagets finansiella situation och Bolagets högst begränsade möjligheter att erhålla alternativ finansiering i dagens marknadsklimat.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 22 procent i förhållande till gårdagens stängningskurs vilket uppgick till cirka 0,082 sek.
 
Den Riktade Emissionen kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 46 027 250 aktier, från 221 257 000 aktier till 267 284 250 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 4 602 725 SEK, från 22 125 700 SEK till 26 728 425 SEK. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 17,22 procent.

Denna information är sådan som Tangiamo Touch Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 17:11 CET.