18:00:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget arbetar med prospektering och vidare utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2019
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2016
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2015
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2014
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-03-21 Årsstämma 2013
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2012
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2011
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 Ordinarie utdelning
2011-03-30 Årsstämma 2010
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 Ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1
2020-03-31 20:45:00

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.

Sotkamo Silver AB (publ) ("Sotkamo Silver" eller "Bolaget") offentliggjorde den 27 februari 2020 att styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 2 april 2020, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 60 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att påskynda kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans nuvarande livslängd, samt för att säkerställa en rörelsekapitalreserv. Styrelsen för Sotkamo Silver offentliggör idag villkoren för Företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

Styrelsen för Sotkamo Silver har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, även beslutat om en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner, som kan inbringa ytterligare cirka 22 miljoner kronor. Emissionen av teckningsoptionerna riktas till Bolaget som i sin tur kommer att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen ("Teckningsoptionsemissionen"). Motivet för Teckningsoptionsemissionen och skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att göra Företrädesemissionen mer attraktiv att delta i, dels att skapa ytterligare rörelsekapitalreserv.

SAMMANFATTNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN
 • Aktieägare i Sotkamo Silver har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie på tre (3) befintliga aktier av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:3.
 • Teckningskursen är fastställd till 1,38 kronor per ny aktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 62 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 14 april 2020 och teckningsperioden löper från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020. Bolaget avser att offentliggöra prospektet den 15 april 2020.
 • Sista handelsdag i Sotkamo Silvers aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 8 april 2020.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 miljoner kronor (motsvarande 15,2 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34 miljoner kronor (motsvarande 54,8 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiförbindelser om upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen.
 • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av årsstämman som äger rum den 2 april 2020.
SAMMANFATTNING AV TECKNINGSOPTIONSEMISSIONEN
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna inledningsvis ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna kommer därefter att överlåtas vederlagsfritt till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen på följande sätt: för fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen överlåts en (1) teckningsoption.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande två (2) kronor.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.
 • Teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NGM Equity och Nasdaq Helsinki under vecka 24, 2020, förutsatt att NGM Equity och Nasdaq Helsinki godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna.

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den som på avstämningsdagen den 14 april är registrerad som aktieägare i Sotkamo Silver, erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckningskursen är 1,38 kronor per ny aktie som ska noteras i Sverige och EUR 0,1252 per ny aktie som ska noteras i Finland. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 61 725 388,7 kronor genom nyemission av högst 44 994 433 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Sotkamo Silver cirka 62 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 5 maj 2020.

VILLKOR FÖR DEN TECKNINGSOPTIONSEMISSIONEN

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, som i sin tur kommer att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen på följande sätt: för fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen tilldelas en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 2 kronor. Teckningskurs i EUR fastställs i slutet av april 2021.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 15 431 346,83 kronor genom nyemission av högst 11 248 608 aktier (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NGM Equity och Nasdaq Helsinki under vecka 24, 2020, förutsatt att NGM Equity och Nasdaq Helsinki godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna.

ÖVRIG INFORMATION

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämma i Bolaget. Årsstämma kommer att hållas den 2 april 2020 kl. 11:00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm. Kallelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.silver.fi.

TECKNINGSÅTAGANDE OCH EMISSIONSGARANTIER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 miljoner kronor (motsvarande 15,2 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34 miljoner kronor (motsvarande 54,8 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiförbindelser om upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

(Alla datum
hänför sig till
2020)
2 april Årsstämma tar ställning till styrelsens beslut om
Företrädesemissionen
8 april Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att
delta i Företrädesemissionen
9 april Handel med Bolagets aktie exklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
14 april Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
15 april Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
16 - 30 april Handel i teckningsrätter på NGM Stockholm
16 - 28 april Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsinki
16 april - 5 maj Teckningsperiod (teckning genom betalning)
16 april Handel i BTA startar på NGM Equity
8 maj  Handel i BTA startar på Nasdaq Helsinki
Handel i BTA pågår på båda marknadsplatserna tills
Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket
Omkring 11 maj Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen
 

RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och Advokatfirman Schjødt är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver. Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i Företrädesemissionen och Teckningsoptionsemissionen.

---------------------------------

Stockholm den 31 mars 2020

Sotkamo Silver AB (publ)

Paul Johnsson, VD
 

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020, klockan 20.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 15 april 2020. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten i något annat land än Sverige eller Finland.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi