12:24:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oncopeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Sedan starten fokuserar bolaget främst på den egenutvecklade produkten Ygalo, en alkylerare för behandling av blodbaserade cancersjukdomar. Till kategorin räknas bland annat kronisk leukemi, lymfom och myelom. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden. Oncopeptides huvudkontor är beläget i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2019
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-22 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2016
2020-02-20 08:00:00

Sammanfattning

Finansiell översikt 1 oktober - 31 december 2019
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -244,9 (-112,0) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,42 (-2,54) SEK
  • Likvida medel per den 31 december uppgick till 926,2 (375,6) MSEK
Väsentliga händelser under perioden 1 oktober - 31 december 2019
  • I början av december hölls ett rådgivande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA inför Oncopeptides ansökan om villkorat marknadsgodkännande
  • Vid det årliga amerikanska hematologimötet (ASH) i december presenterade Oncopeptides uppdaterade effekt- och säkerhetsdata från den pivotala fas 2-studien HORIZON iRRMM-patienter och lovande data från fas 2-kombinationsstudien ANCHOR
  • Vid ASH mötet presenterades även prekliniska data gällande melflufen för AL-amyloidos,vilka ligger till grund för det kliniska program där patientrekrytering har startat
  • I arbetet med att förbereda inför en potentiell lansering i USA utsågs Joseph Horvat till President North America
  • Vid en extra bolagsstämma i december beslutades om emission av teckningsoptioner och utökat emissionsbemyndigande

Koncernens siffror i sammandrag

[][]
TSEK     2019  2018[1)]  2019  2018[1)]
okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec
Nettoomsättning -  - - -
Rörelseresultat  -224 244 -111 859 -739 392 -410 963
Resultat före skatt -224 400 -111 861 -739 920 -410 965
 
Resultat före skatt -224 904 -112 008 -740 705 -411 112
 
Resultat per aktie -4,42 -2,54 -14,33 -9,58
före och
efter utspädning  
Kassaflöde från den -216 974 -108 855 -690 566 -333 727
löpande verksamheten
 
Likvida medel vid 926 186 375 617 926 186 375 617
periodens slut
        
Forsknings och 64% 81% 74% 76%
utvecklings-
kostnader/rörelsekost
nader, %  

1) Tidigare perioder har justerats med hänsyn till rättelse av fel, se not 7

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapport Q4 2019 och en operationell uppdatering kommer att presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp tisdagen den 20 februari 2020, kl. 14.00 (CET).

Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 583 56
Europa: +44 3333 009 031
USA: +1 833 526 83 82

Finansiell kalender
Delårsrapport Q1 2020: 26 maj 2020
Årsstämma 2020: 26 maj 2020
Delårsrapport Q2 2020: 26 augusti 2020
Delårsrapport Q3 2020: 19 november 2020

För ytterligare information
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020, klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i fyra kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.