04:41:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
InDex Pharmaceuticals Holding är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2019-05-06 19:00:00

6 maj 2019 - Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum måndagen den 6 maj 2019 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse och revisorer
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen (ordförande), Uli Hacksell, Lennart Hansson och Stig Løkke Pedersen, för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Andreas Pennervall hade avböjt omval. Årsstämman beslutade omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 19:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.seoch telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.