07:17:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BICO Group är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom biokonvergens och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför bolaget teknik som gör det möjligt för forskare att odla celler i 3D-miljöer, genomföra läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri.

Kalender

2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-18 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-10 Split BICO 1:4
2019-12-19 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2019-12-18 Årsstämma 2020
2019-10-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-14 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2018-12-13 Årsstämma 2019
2018-10-24 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-12-15 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2017-12-14 Årsstämma 2018
2017-10-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-12 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2020-09-18 10:30:00

Vid extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) ("CELLINK" eller "Bolaget") den 11 september 2020 godkändes en av styrelsen beslutad riktad nyemission av 1 625 000 aktier av serie B till en på förhand vidtalad svensk institutionell investerare. Styrelsen i CELLINK har med anledning därav upprättat ett prospekt för upptagande till handel av aktierna som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31 juli 2020 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning samt en konsoliderad proformaredovisning avseende förvärvet av Scienion AG.

Prospekt

Prospektet har idag, den 18 september 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på CELLINKs hemsida, www.cellink.com, och kommer inom några dagar att vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

I prospektet framgår icke-tidigare offentliggjord finansiell information om CELLINKs kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 juli 2020. Den finansiella informationen redovisas mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för CELLINK inklusive Scienion AG innefattandes en konsoliderad resultaträkning för perioden 1 september 2019 till 31 maj 2020 och en konsoliderad balansräkning per 31 maj 2020.

De nyemitterade aktierna av serie B förväntas tas upp till handel senast den 24 september 2020.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för CELLINK eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Uppdaterad finansiell information avseende eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning

Eget kapital och skulder

[][][][][][][][][]
TSEK
2020-07-31
Kortfristiga skulder  
Mot borgen 0
Mot säkerhet[3] 2 000
Blancokrediter[1] 36 273
Summa kortfristiga skulder 38 273
 
Långfristiga skulder  
Mot borgen 0
Mot säkerhet[3] 7 000
Blancokrediter[2] 41 346
Summa långfristiga skulder 48 346
 
Eget kapital  
Aktiekapital 1 072
Övrigt tillskjutet kapital 921 009
Reserver -13 081
Balanserade vinstmedel[4]  -45 931
Innehav utan bestämmande inflytande 3 202
Summa eget kapital 866 271

[1] Avser leverantörsskulder och andra kortfristiga ej
räntebärande skulder, samt räntebärande leasingskuld.[2] Avser lån
till Västra Götalandsregionen om 600 TSEK, garantiavsättningar,
uppskjutna skatteskulder samt räntebärande leasingskuld.[3 ]Avser
lån hos SEB om totalt 9 000 TSEK med kvartalsvis amortering om 500
TSEK.[4 ]Balanserade vinstmedel anges per 2020-05-31.

Nettoskuldsättning

TSEK 2020-07-31
(A) Kassa -
(B) Likvida medel 97 473
(C) Lätt realiserbara värdepapper 239 897
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 337 370
(E) Kortfristiga fordringar 58 634
(F) Kortfristiga banklån 2 000
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder -
(H) Andra kortfristiga skulder 8 659
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 10 659
(J) Netto kortfristiga skuldsättningar (I)-(E)-(D) -385 345
(K) Långfristiga banklån 7 000
(L) Emitterade obligationer -
(M) Andra långfristiga lån 25 380
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 32 380
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -352 965

Legal rådgivare

Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till CELLINK i samband med prospektets upprättande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                            Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00                                      Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                            Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: eg@cellink.com                                                         E-mail: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 10:30 CEST.

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.