19:44:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2020-05-15 12:10:00

Årsstämman 2020 i Bio-Works Technologies AB ("Bio-Works" eller "Bolaget") hölls idag den. 15 maj 2020 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bio-Works.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att resultatmedlen, 70 577 151 SEK, balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med två styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 90 000 kronor till var och en av ledamöterna och med 180 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Arvoden till styrelsen är oförändrade från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter von Ehrenheim, Thomas Eklund, Kirsti Gjellan och Patrick Van de Velde. Johan Sedihn och Peter Nählstedt valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelsesuppleanter omvaldes Yong Chui Shin och nyvaldes Thomas Pollare. Peter von Ehrenheim omvaldes till  styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram genom emission av högst 300 000 teckningsoptioner för ledande befattningshavare, totalt maximalt tio personer.

För programmet gäller att teckningsoptionerna emitteras till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes-modellen, teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner sker under perioden 1 april 2023 till och med den 30 juni 2023, till den fastställda teckningskursen om 11.30 kronor per aktie. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bio-Works. Därför kommer Bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med totalt 30 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före  nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller med andra villkor. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler vara begränsat till att motsvara en utspädning om totalt 10 procent av antalet aktier i Bolaget.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.bio-works.com.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com,telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativ separationsmedia baserat på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är utsedd Certified Adviser.