18:59:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-05-21 15:31:00

Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 21 maj 2021. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart med poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020. 

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedihn samt Patrick Van de Velde. Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att 180 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman antog principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning med anledning av vissa förändringar i lag. 

Protokoll från årsstämman kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-21 15:31 CET.